rekordbox [Windows] gratis download

Wil je deze software gebruiken, dan moet je eerst akkoord gaan met de overeenkomst voor eindgebruikers.

Licentieovereenkomst voor deze Software

De Licentieovereenkomst voor deze Software (“de Overeenkomst”) geldt tussen u (zowel het individu die het programma installeert, als elke rechtspersoon waarvoor u optreedt) (“u” of “uw”) en AlphaTheta CORPORATION (“AlphaTheta”).

HET UITVOEREN VAN ENIGE HANDELING VOOR SET-UP OF INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. TOESTEMMING VOOR HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA IS EXPLICIET AFHANKELIJK VAN HET DOOR U OPVOLGEN VAN DEZE VOORWAARDEN. SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE TOESTEMMING IS NIET VEREIST OM DEZE OVEREENKOMST GELDIG EN AFDWINGBAAR TE MAKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KRIJGT U GEEN TOESTEMMING HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET DE INSTALLATIE OF, INDIEN VAN TOEPASSING, HET PROGRAMMA VERWIJDEREN.

1. DEFINITIES
1.1 “Documentatie” betekent in dit verband de schriftelijke documentatie, specificaties en de hulpbestanden beschikbaar gesteld door AlphaTheta ter assistentie bij de installatie en het gebruik van het Programma.
1.2 “Programma” betekent in dit verband alle AlphaTheta software, of gedeeltes daarvan, waarop door AlphaTheta aan u licentie verleend is onder deze Overeenkomst.

2. PROGRAMMALICENTIE
2.1 Beperkte licentie. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent AlphaTheta u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht sublicenties te verlenen):
(a) Om een enkele kopie van het Programma te installeren op uw computer of mobiele apparatuur, om het Programma uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik in te zetten in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie (“Toegestaan gebruik”);
(b) Om de Documentatie te gebruiken in het kader van uw Toegestaan gebruik; en
(c) Om één kopie te maken van het Programma die uitsluitend als reservekopie dient, met dien verstande dat alle titels en handelsmerken, meldingen met betrekking tot auteursrechten en andere beperkte rechten op de kopie worden vermeld.

2.2 Beperkingen. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst mag u het Programma of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken. U mag het Programma niet overdragen aan derden, er sublicenties op verlenen, het verhuren, uitleasen of uitlenen, noch het gebruiken voor het opleiden van derden, voor gedeeld gebruik op commerciële basis, of voor gebruik op een servicefaciliteit. U mag niet zelf of via een derde het Programma modificeren, reverse engineeren, disassembleren of decompileren, behalve in zoverre toegestaan door ter zake geldende regelgeving, en ook dan enkel nadat u AlphaTheta schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw intenties.

2.3 Gebruik van Lyrics (tekst) is beperkt tot een persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. De op deze wijze verkregen Lyrics (tekst) mogen niet worden gereproduceerd (anders dan is toegestaan voor uw persoonlijk gebruik), gepubliceerd, overgebracht, verdeeld, publiekelijk getoond, verhuurd of uitgeleend of gewijzigd, er mogen geen afgeleide werken van worden gemaakt, ze mogen niet worden verkocht en er mag op geen enkele manier worden deelgenomen aan de verkoop of exploitatie ervan, noch gedeeltelijk noch in hun geheel. U gaat ermee akkoord dat u geen zogenaamde ‘karaoke’- of ‘meezing’-rechten hebt gekregen op de Lyrics (tekst) en dat u niet zult proberen om de stemmen te verwijderen van een geluidsopname die hoort bij Lyrics (tekst) die u werden geleverd. U gaat ermee akkoord om geen Lyrics (teksten) toe te kennen, over te dragen of te verzenden naar enige derde. U gaat ermee akkoord dat u niets doet of probeert te doen waarmee inspanningen ongedaan worden gemaakt, ontweken of omzeild om Lyrics (tekst) te beschermen tegen onbevoegd gebruik. U gaat er ook mee akkoord dat, met uitzondering van wat hierbij specifiek is toegestaan, de eerder genoemde beperkingen gelden voor uw gebruik van Lyrics (tekst).

2.4 Eigendom. AlphaTheta of de licentiegever behoudt zich alle rechten, titels en belangen voor met betrekking tot alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de Documentatie en op eventuele afleidingen daarvan. U verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet, dan de beperkte licentie zoals vervat in deze Overeenkomst.

2.5 Geen ondersteuning. AlphaTheta heeft geen enkele verplichting tot het verlenen van ondersteuning, uitvoeren van onderhoud, of het uitgeven van upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het Programma of de Documentatie onder deze Overeenkomst.

3. BEPERKING GARANTIE
HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT (“AS IS”) ZONDER ENIGE AANSPRAAK OF GARANTIE, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DEZE GEHEEL OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST AlphaTheta ELKE GARANTIE AANGAANDE HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE IN WELKE VORM DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR, OF TEN GEVOLGE VAN DE PRESTATIES, TEN GEVOLGE VAN DE DISTRIBUTIE OF VERHANDELING ERVAN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLDOENDE KWALITEIT, ACCURATESSE, TITEL OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK.

4. EXPORTBEPERKINGEN EN NALEVING VAN WETTEN EN REGELGEVING
U mag het Programma niet gebruiken of anderszins uitvoeren of opnieuw uitvoeren, behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het rechtsgebied waarin u het Programma heeft verkregen. Het Programma mag met name, doch niet uitsluitend, niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door uw gebruik van het Programma zegt u toe en garandeert u, dat u zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst staat. U stemt er tevens mee in dat u het Programma niet zult gebruiken voor doeleinden verboden door de Amerikaanse wet, met inbegrip van doch niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

5. SCHADE EN MAATREGELEN BIJ INBREUK
U gaat ermee akkoord dat een inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst AlphaTheta schade berokkent die niet alleen door geld vergoed kan worden. In aanvulling op een geldelijke schadeloosstelling en eventueel andere maatregelen waartoe AlphaTheta gerechtigd is, gaat u ermee akkoord dat AlphaTheta eventueel gerechtelijke stappen mag ondernemen om toekomstige, daadwerkelijke, of aanhoudende inbreuken op deze Overeenkomst te voorkomen.

6. ONTBINDING
AlphaTheta kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, zodra u een bepaling schendt. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet u stoppen met het gebruiken van het Programma, moet u het blijvend verwijderen van uw computer of mobiele apparatuur waarop het aanwezig is, en moet u alle kopieën van het Programma en de Documentatie in uw bezit vernietigen, waarna u AlphaTheta schriftelijk in kennis stelt van het feit dat u zulks gedaan heeft. De paragrafen 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 en 7 blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.

7. ALGEMENE VOORWAARDEN
7.1 Beperking aansprakelijkheid. In geen geval en onder geen enkele interpretatie aanvaardt AlphaTheta of een dochterbedrijf aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst of het onderwerp daarvan, voor indirecte, bijkomende, bijzondere of gevolgschade, of voor als strafmaatregel opgelegde vergoedingen, of voor gederfde winst, niet-gerealiseerde opbrengsten, omzet of besparingen, verloren gegane gegevens, of voor gebruiks- of vervangingskosten, ook niet indien zij van tevoren op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke schade voorzienbaar geacht moest worden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van AlphaTheta voor geleden schade het bedrag dat u aan AlphaTheta of één van haar dochtermaatschappijen voor het Programma heeft betaald overschrijden. Partijen erkennen hierbij dat de beperking van de aansprakelijkheid en de risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de prijs van het Programma en essentieel onderdeel uitmaken van de wilsovereenkomst tussen de partijen, zonder welke AlphaTheta het Programma niet ter beschikking zou hebben gesteld of deze Overeenkomst niet zou zijn aangegaan.

7.2 Eventuele beperkingen op of uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid zoals vervat in deze Overeenkomst hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en zijn alleen op u van toepassing voor zover dergelijke beperkingen en uitsluitingen zijn toegestaan onder de regelgeving zoals die geldt in de jurisdictie waar u zich bevindt.

7.3 Annulering en afstand. Als een bepaling in deze Overeenkomst wederrechtelijk, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling voor zover mogelijk toepassing vinden, of, indien dit niet mogelijk is, geannuleerd worden en worden geschrapt uit deze Overeenkomst, terwijl de rest daarvan onverkort van kracht blijft. Wanneer één van beide partijen afstand doet van haar rechten als gevolg van een inbreuk op deze Overeenkomst, wordt daarmee niet vanzelfsprekend afstand van deze rechten gedaan bij een eventuele volgende inbreuk daarop.

7.4 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of eender welk recht of eender welke verplichting daaronder verkregen of aangegaan, niet overdragen, verkopen, overdoen aan anderen, of op andere wijze daarover beschikken, vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of op een andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van AlphaTheta. Een eventuele poging door u tot overdracht of verdeling is nietig. Overeenkomstig het hierboven bepaalde is deze Overeenkomst van kracht om reden van en zal strekken tot voordeel van beide partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers.

7.5 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat alle van kracht zijnde bepalingen tussen de partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande of nog geldige overeenkomsten of aanspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of geamendeerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van AlphaTheta, en geen andere handeling, document, gebruik of gewoonte kan deze Overeenkomst wijzigen of amenderen.

7.6 U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zijn onderworpen aan Japans recht.

9. Beperkingen van inbreuken op door copyright beschermde gegevens van derden
Als u het Programma gebruikt, dient u in te stemmen met het volgende:
(a) Naleven van wetten, regels en voorschriften inzake copyrightbescherming in elk land alsook van internationale verdragen.
(b) Rechtmatig verkrijgen van muziekgegevens die in het Programma worden gebruikt.
(c) Niet omzeilen of ontcijferen van de Digital Rights Management-technologie die op de gegevens wordt toegepast. Bovendien mag u muziekgegevens enkel kopiëren voor privégebruik. U mag geen muziekgegevens doorgeven of overdragen aan derden. U mag de media of opslagruimtes ter bewaring van de muziekgegevens niet delen of de bedoeling hebben die te delen met anderen. U mag geen muziekgegevens bewaren op media of opslagruimtes waar derden toegang toe kunnen krijgen. U mag geen live-distributie van dergelijke muziekgegevens voorzien voor derden.

ver. 6.5.1 (2021.03.02)

NIEUW

 • Ondersteuning voor High Quality Streaming van SoundCloud Go+.
 • macOS Big Sur ondersteund. (Driversoftware meegeleverd)

VERBETER

 • U kunt rekordbox (Hardware Unlock) gebruiken wanneer de volgende mixer en PC/Mac via USB-kabel verbonden zijn en de mixer en de CDJ-3000 via LAN verbonden zijn.

DJM-TOUR1
DJM-900NXS2

 • Volgend formaat werd toegevoegd om de audiobestanden te renderen in EDIT-modus.

Mac: FLAC, AIFF, M4A(256kbps)
PC: FLAC, AIFF,  MP3

 • Automatische deck-selectie voor verlichting is nu beschikbaar in PERFORMANCE-modus wanneer een PC/Mac via a USB-kabel verbonden is met de volgende eenheden..

XDJ-XZ
DJM-V10*
DJM-TOUR1
DJM-900NXS2
DJM-750MK2

*OPMERKING: De DJM-V10-LF is niet compatibel met deze functie. Als de automatische modus niet werkt zoals verwacht, dient u het deck handmatig te selecteren.

 • Wijzigen en opslaan van WAVEFORM CURRENT POSITION op de CDJ-3000's vergrote golfvorm is nu beschikbaar.
 • Nummers met m4p-extensie in de iTunes-bibliotheek worden nu aangegeven zoals die met niet-ondersteunde indelingen.

OPGELOST

 • Offline Locker-bewerkingen worden niet onmiddellijk weerspiegeld voor Beatport LINK- en Beatsource LINK-nummers.
 • Soms verdween het artwork bij het importeren van Beatport LINK-en Beatsource LINK-nummers.
 • Kan niet inloggen bij TIDAL.
 • Stabiliteit verbeterd en andere kleine probleempjes opgelost.

 

 • Systeemvereisten

  OS

  Windows 10, 8.1 (meest recente servicepack)

  macOS Big Sur 11 (laatste versie)
  macOS Catalina 10.15 (laatste versie)
  macOS Mojave 10.14 (laatste versie)
  macOS High Sierra 10.13 (laatste versie)

  CPU

  Intel®-processor 1e generatie of later Core™i9, i7, i5, i3
  Intel®-processor 1e generatie of later Core™i9, i7, i5 (videofunctie)
  AMD Ryzen™ CPU 1000-reeks of later
  Apple M1-chip (Vocal Position Detection is niet beschikbaar)
  Om Vocal Position Detection te kunnen gebruiken, heeft u een computer nodig die compatibel is met AVX.
  Gelieve deze instructies te lezen als je overweegt een Windows 10-pc met een Intel-processor van de 11de generatie te kopen.

  Geheugen

  4 GB (of meer) RAM
  8 GB (of meer) RAM (Videofunctie)

  Harde schijf/SSD

  2 GB (of meer) vrije ruimte (exclusief de ruimte die nodig is om
  muziekbestanden op te slaan)

  Geluid

  audio-uitvoer naar luidsprekers, hoofdtelefoon enz. (ingebouwd of extern audioapparaat)

  USB-poort

  een USB-poort is nodig om muziekbestanden over te brengen naar een USBapparaat (flashgeheugen, harde schijf enz.) of om een dj-controller aan te sluiten.

  LAN-poort

  een Ethernet LAN-adapter (RJ45-poort) is nodig voor de communicatie met djapparatuur om muziekbestanden over te brengen naar een met PRO DJ LINK compatibele CDJ/XDJ-serie enz. Voor meer informatie raadpleegt u de Handleiding van het Pioneer DJproduct.

  Afspeelbaar muziekbestand

  ALAC, FLAC, WAV, AIFF MP3, AAC

  Schermresolutie

  1280 × 768 (of groter)

  Internetverbinding

  gebruik voor de accountregistratie of voor vragen een webbrowser die
  128-bits SSL ondersteunt (bv. Safari 2.0 of recenter, Internet Explorer® 8.0 of recenter).