rekordbox [Windows] gratis download

Wil je deze software gebruiken, dan moet je eerst akkoord gaan met de overeenkomst voor eindgebruikers.

Softwarelicentieovereenkomst

In deze softwarelicentieovereenkomst (hierna de “Overeenkomst” genoemd) afgesloten tussen de Klant en AlphaTheta Corporation (hierna het “Bedrijf” genoemd) worden de items gedefinieerd die te maken hebben met het gebruik van de dj-uitrustingssoftware (hierna de “Software” genoemd) en met het documentatiemateriaal ter ondersteuning van het gebruik van de Software (hierna de “Documenten” genoemd).

Alvorens de Software te installeren of te gebruiken, dient u eerst de onderstaande bepalingen aandachtig te lezen. Zodra de Klant de Software begint te gebruiken, wordt verondersteld dat hij akkoord gaat met de Overeenkomst. Gaat de Klant niet akkoord met de Overeenkomst, dan mag hij de Software niet installeren en gebruiken.

(Licentie)
Volgens de voorwaarden van de Overeenkomst mag de Klant de Software installeren en gebruiken op een pc (hierna de “PC” genoemd) of een mobiel apparaat.
Voor klanten met een betaald plan gelden de volgende beperkingen inzake het aantal activeerbare apparaten:
Core plan: twee (2) apparaten
Creative plan: vier (4) apparaten
Professional plan: acht (8) apparaten

(Auteursrecht op Software enz.)
Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Software zijn aan het Bedrijf of zijn aangesloten organisaties toegewezen. De Software wordt beschermd volgens de bepalingen van de wet op het Auteursrecht en van internationale verdragen.

(Beperkte rechten)
Het Bedrijf verleent de Klant een niet-overdraagbaar (inclusief in sublicentie geven), niet-exclusief recht krachtens de voorwaarden van de Overeenkomst. De Klant mag de Documenten gebruiken om de Software te gebruiken en een kopie maken van de Software als back-up (alleen bedoeld om de Software te herstellen).

(Beperkingen)
Het is verboden de Software of de Documenten te kopiëren, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan. De Klant mag de Software overdragen. (Als de Software wordt overgedragen, moet ook de respectieve licentie worden overgedragen zonder enige procedure.) De Klant mag de Software echter niet in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen. De Klant mag de Software niet gebruiken voor de opleiding van derden of voor timesharingdiensten met winstoogmerk. De Klant of een derde mag geen handelingen stellen met het oog op wijziging, reverse engineering, deassembleren of decompileren van de Software, waarbij de beperking toegestaan door de geldende wetten en regelgevingen wordt overschreden, zonder schriftelijke kennisgeving van het doel van deze activiteiten.

(Over het gebruik van songteksten)
Songteksten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden zonder winstoogmerk in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst. De Klant mag een deel van of alle hem geleverde songteksten niet gebruiken, direct of indirect, voor publicatie, transmissie, distributie, algemene publicatie, uitlenen en ontlenen of verbetering, of voor creatie, verkoop of verkoopgerelateerde activiteiten van afgeleide werken, ongeacht de reden, tenzij in gevallen waar persoonlijk gebruik is toegestaan. De Klant moet ermee instemmen dat het auteursrecht van songteksten voor zogenaamde “karaoke”- of “samenzang”-evenementen niet aan de Klant wordt verleend en mag geen audiogegevens ophalen of trachten op te halen uit audiobronnen met betrekking tot de geleverde muziekstukken. De Klant moet ermee instemmen dat hij geen songteksten aan derden zal overdragen, overmaken of verzenden. De Klant moet ermee instemmen dat hij geen handelingen zal stellen of trachten te stellen om alle inspanningen ter bescherming van songteksten tegen illegaal gebruik teniet te doen, te ontduiken of te omzeilen.
De Klant moet ermee instemmen dat deze voorgeschreven bepaling van toepassing is op het gebruik van songteksten, tenzij in gevallen waar specifieke toestemming is verleend.

(Over rekordbox Cloud Unlimited aangedreven door Dropbox)
1. Start van gebruik

Om rekordbox Cloud Unlimited aangedreven door Dropbox (hierna de “Clouddienst” genoemd) te gebruiken, moet de Klant afzonderlijk een aanvraag indienen volgens de procedure beschreven op https://rekordbox.com/nl/cloud-unlimited-setup-guide/.

2. Gebruiksvoorwaarden van Dropbox
Om de Clouddienst te gebruiken, moet de Klant voldoen aan de bepalingen en andere voorwaarden vermeld op www.dropbox.com/terms.

3. Beperkingen
(1) De Clouddienst is een dienst die de Klant voorziet van de Dropbox-opslagcapaciteit die het Bedrijf gemachtigd is te beheren. Het is verboden handelingen te stellen die andere klanten kunnen verstoren zoals de capaciteit innemen. Als beheerder mag het Bedrijf de bestanden van de Klant gebruiken, opslaan of openen met het oog op de verlening van de dienst of de uitvoering van de Overeenkomst, en de Klant moet het Bedrijf de toestemming geven om deze handelingen te stellen. Het Bedrijf heeft het recht om onderzoek te voeren naar de activiteiten en de content van de Klant teneinde de naleving van de Overeenkomst, enz. te controleren. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor content die door gebruikers van de Clouddienst wordt gepost of gedeeld.
(2) De Clouddienst is bedoeld om opslagcapaciteit te bieden voor materialen die vereist zijn voor de eigen dj-activiteiten van de Klant. Het is de Klant verboden om zijn account van de Clouddienst (hierna de “Clouddienst-account” genoemd) door derden te laten gebruiken.
(3) Bij vaststelling dat de Klant zich niet aan de Overeenkomst houdt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot “verbod op inbreuk van het auteursrecht van derden”), een Clouddienst-account zonder toestemming gebruikt of een van de verschillende Dropbox-voorwaarden schendt, kan het gebruik van de dienst vervolgens worden ontzegd.

4. Stopzetting van gebruik van de dienst
De Klant kan het gebruik van de Clouddienst te allen tijde stopzetten. Het Bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor data die door de Klant naar Dropbox zijn geüpload. Aan de Klant wordt gevraagd de verschillende Dropbox-voorwaarden op www.dropbox.com/terms te bevestigen en zelf de nodige maatregelen te treffen.

5. Overige
(1) De dienst kan zonder kennisgeving worden opgezegd door de beëindiging van het contract van het Bedrijf met Dropbox.
(2) De verlening van de dienst kan worden opgeschort op grond van een reden gerelateerd aan het Dropbox-systeem.
(3) Contact opnemen met de supportdienst bij vragen over het gebruik van de Clouddienst, gaat als volgt:

[Contact] Dropbox Business Customer Support (support@dropbox.com)
https://www.dropbox.com/support

(Diensten van derden)
Aan de Klant wordt gevraagd te begrijpen dat de diensten van derden niet onder de controle van het Bedrijf vallen. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van diensten van derden.

(Eigendom)
Alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, titels en belangen met betrekking tot de Software, Documenten en hiervan afgeleid gecreëerde producten zijn toegewezen aan het Bedrijf of aan zijn licentiehouders. Er worden geen rechten die de in de Overeenkomst vastgestelde beperkingen overschrijden in licentie gegeven aan de Klant, expliciet noch impliciet.

(Verbod op inbreuk van het auteursrecht van derden)
Bij gebruik van de Software moet de Klant voldoen aan de wet op het auteursrecht van ieder land en aan de bepalingen van internationale verdragen. De Klant mag alleen legaal verkregen muziekdata gebruiken bij gebruik van de Software. Het is de Klant verboden enige handeling te stellen om zich te onttrekken aan het management van digitale rechten (DRM), zelfs voor legaal verkregen muziekdata. De Klant mag de Software niet gebruiken om een kopie te maken van muziekdata buiten de sfeer van het privégebruik of om een dergelijke kopie naar een derde te sturen. De Klant mag de opnamemedia en de opslagcapaciteit in de cloud waar zijn muziekdata zijn opgeslagen, niet delen met derden of deze gebruiken om muziekdata met derden te delen. Het is de Klant verboden iets op te slaan op opnamemedia en opslagcapaciteit in de cloud die beschikbaar zijn voor derden of iets te livestreamen.

(Disclaimer van garantie en technische ondersteuning)
De Software, alle bijbehorende Documenten enz. worden alleen “as is” geleverd. Het Bedrijf biedt de Klant en derden geen garantie wat betreft de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een specifiek doel, de niet-overtreding van de rechten van anderen of enige andere zaken met betrekking tot de bovenstaande producten, noch garandeert het de levering van technische ondersteuning of dergelijke. Verplichte bepalingen in sommige landen of regio’s kunnen deze garantiedisclaimer tenietdoen. In dat geval is de garantiedisclaimer niet van toepassing. De rechten van de Klant kunnen verschillen naargelang van het land of de regio.

(Naleving van wetten en regelgevingen inzake exportcontrole)
De klant mag de Software niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren tenzij dit is toegestaan door de wetten en regelgevingen van de Verenigde Staten alsook die van het land waar de Software is verkregen. De klant mag de Software niet exporteren of opnieuw exporteren naar een van de volgende partijen:
(a) Landen waartegen de Verenigde Staten een embargo hebben ingesteld
(b) Personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën en personen op de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel
Door gebruik te maken van de Software, verklaart en garandeert de Klant dat hij niet woonachtig is in een land vermeld onder het bovenstaande punt (a) en dat hij niet op de lijsten staat die vermeld worden in het bovenstaande punt (b). De Klant wordt verondersteld zich akkoord te hebben verklaard dat hij de Software niet zal gebruiken voor doelstellingen die verboden zijn volgens de Amerikaanse wetten en regelgevingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voor nucleaire wapens, raketten, chemische wapens of bacteriologische wapens).

(Rechtsmiddel voor inbreuk en vergoeding voor schade)
Als de Klant een bepaling van de Overeenkomst schendt, moet hij begrijpen en overeenkomen dat de inbreuk voor het Bedrijf onherstelbare schade met zich meebrengt die groter is dan enige financiële schade. De Klant moet ermee instemmen dat het Bedrijf het recht heeft om opschorting te eisen, bovenop schadevergoedingen en andere beschikbare rechtsmiddelen, teneinde actuele en continue schendingen van de Overeenkomst te voorkomen.

(Beëindiging)
Als de Klant een bepaling van de Overeenkomst schendt, kan het Bedrijf de Overeenkomst beëindigen, op eender welk ogenblik en ongeacht de reden. Als het Bedrijf de Overeenkomst met de Klant beëindigt, moet deze laatste het gebruik van de Software stopzetten, de kopie van de Software alsook alle Documenten verwijderen van de pc’s en mobiele apparaten waar de Software is geïnstalleerd, en het Bedrijf hiervan op de hoogte brengen via een schriftelijk verslag. Zelf na de beëindiging van de Overeenkomst blijven de volgende zaken van kracht: beperkingen, eigendomsrechten, disclaimer van garantie en technische ondersteuning, naleving van wetten en regelgevingen inzake exportcontrole, verbod op inbreuk van het auteursrecht van derden, rechtsmiddel voor inbreuk en vergoeding voor schade, beëindiging, beperking van aansprakelijkheid en impact van toepasselijke wetten.

(Beperking van aansprakelijkheid)
Bij eventuele schade aan de Klant voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de Software en alle bijbehorende materialen of diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, verlies van informatie en schade, alsook schade te wijten aan schadevergoeding op basis van een inbreuk op het auteursrecht of dergelijke), zelfs wanneer het Bedrijf (inclusief zijn dochterondernemingen en aangesloten organisaties; datzelfde geldt ook voor het navolgende) op de hoogte werd gebracht dat dergelijke schade zich zou kunnen voordoen, zal het maximale schadebedrag dat het Bedrijf kan oplopen steeds gelijkwaardig zijn aan het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de aankoop van de Software (of de jaarlijkse vergoeding die door de Klant wordt betaald voor de abonnementsdienst voor de levering van de Software indien ze de Software hebben verkregen op basis van een abonnementsdienst), tenzij doelbewustheid of grove nalatigheid vanwege het Bedrijf wordt vastgesteld. Verplichte bepalingen in sommige landen of regio’s kunnen deze beperking van aansprakelijkheid tenietdoen. In dat geval is de beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing. De garantiedisclaimer en de beperking van aansprakelijkheid zijn basiselementen van de afspraken tussen de Klant en het Bedrijf.

(Toepasselijke wetten)
De Overeenkomst moet voldoen aan de Japanse wetten en regelgevingen, en op basis daarvan worden geïnterpreteerd. De Overeenkomst omvat alle afspraken tussen de Klant en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Software en geldt prioritair ten opzichte van een andere eerdere overeenkomst ter zake (ongeacht of het daarbij gaat om een mondelinge of schriftelijke overeenkomst). In geval van enige betwisting over de Overeenkomst, is de arrondissementsrechtbank van Tokyo in eerste instantie als enige rechtbank bevoegd.

ver. 6.6.3 (2022.04.05)

OPGELOST

 • Op een Mac die de Apple M1-chip gebruikt, crash wanneer [Voorkeuren] > [Tonen] > [JOG -display wisselen] is ingesteld op [HOT CUE COUNTDOWN].

 

 • Systeemvereisten

  OS

  Windows 11
  Windows 10 (meest recente servicepack)

  macOS Monterey 12 (laatste versie)
  macOS Big Sur 11 (laatste versie)
  macOS Catalina 10.15 (laatste versie)
  macOS Mojave 10.14 (laatste versie)
  *macOS Bir Sur only supports operations on versions later than 11.2.

  CPU

  Intel®-processor Core™i9, i7, i5, i3
  Intel®-processor Core™i9, i7, i5 (videofunctie)
  AMD Ryzen™ CPU 1000-reeks of later
  Apple M1, M1 Pro, M1 Max chip
  Om Vocal Position Detection te kunnen gebruiken, heeft u een computer nodig die compatibel is met AVX.
  Gelieve deze instructies te lezen als je overweegt een Windows 10-pc met een Intel-processor van de 11de generatie te kopen.

  Geheugen

  4 GB (of meer) RAM
  8 GB (of meer) RAM (Videofunctie)

  Harde schijf/SSD

  2 GB (of meer) vrije ruimte (exclusief de ruimte die nodig is om
  muziekbestanden op te slaan)

  Geluid

  audio-uitvoer naar luidsprekers, hoofdtelefoon enz. (ingebouwd of extern audioapparaat)

  USB-poort

  een USB-poort is nodig om muziekbestanden over te brengen naar een USBapparaat (flashgeheugen, harde schijf enz.) of om een dj-controller aan te sluiten.

  LAN-poort

  een Ethernet LAN-adapter (RJ45-poort) is nodig voor de communicatie met djapparatuur om muziekbestanden over te brengen naar een met PRO DJ LINK compatibele CDJ/XDJ-serie enz. Voor meer informatie raadpleegt u de Handleiding van het Pioneer DJproduct.

  Afspeelbaar muziekbestand

  ALAC, FLAC, WAV, AIFF MP3, AAC

  Schermresolutie

  1280 × 768 (of groter)

  Internetverbinding

  gebruik voor de accountregistratie of voor vragen een webbrowser die
  128-bits SSL ondersteunt (bv. Safari 2.0 of recenter, Internet Explorer® 8.0 of recenter).

  Opmerking
  • De juiste werking kan niet worden gegarandeerd voor alle computers, zelfs niet voor computers
  met een werkomgeving zoals hierboven beschreven.
  • Zelfs met de vereiste geheugencapaciteit die is aangegeven voor de bovenstaande
  gebruiksomgeving, biedt rekordbox mogelijk niet alle functionaliteit en prestaties vanwege een
  gebrek aan geheugen in de hieronder beschreven gevallen. Tref de nodige maatregelen om
  ervoor te zorgen dat er voldoende geheugen vrij is. Voor stabiele prestaties wordt aanbevolen
  om extra geheugen toe te voegen.
  – Als er veel nummers worden beheerd in de rekordbox-bibliotheek.
  – Wanneer vaste programma's en services worden uitgevoerd.
  • Afhankelijk van de energiebesparingsinstellingen van uw computer, is het mogelijk dat uw
  computer niet de optimale verwerkingscapaciteit van de CPU en/of harde schijf kan bereiken.
  Gebruik, vooral bij een laptop, een externe netstroombron voor de beste prestaties bij gebruik
  van rekordbox.
  • rekordbox werkt mogelijk niet goed in combinatie met andere programma's die op uw computer
  geïnstalleerd zijn.