REKORDBOX EINDGEBRUIKER LICENTIE OVEREENKOMST

Laatst bijgewerkt: 2022/06/21 (“Ingangsdatum”)

Deze Software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (“Overeenkomst”) is tussen U (zowel het individu dat het Programma installeert als enige rechtspersoon waarvoor het individu optreedt) (“U” of “Uw”); en AlphaTheta Corporation, een in Japan geregistreerd bedrijf met als bedrijfsadres 6F Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan. (“AlphaTheta”).

Wanneer u een stap zet om het programma in te stellen of te installeren, betekent dit dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. Toestemming om het programma te downloaden en/of te gebruiken is afhankelijk van uw instemming met en uw naleving van deze voorwaarden. Schriftelijke of elektronische goedkeuring is niet vereist om deze overeenkomst geldig en afdwingbaar te maken. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet gemachtigd om het programma te gebruiken en moet u de instelling ervan stopzetten of de installatie ervan ongedaan maken, zoals van toepassing.

1. Definities

1.1 “Documentatie” betekent schriftelijke documentatie, specificaties en helpinhoud die AlphaTheta algemeen beschikbaar stelt als hulp bij de installatie en het gebruik van het Programma.

1.2 “Program” betekent alle of een deel van de software van AlphaTheta waarvoor AlphaTheta U krachtens deze overeenkomst een licentie heeft verleend.

2. Programmalicentie

2.1 Beperkte Licentie. Behoudens de beperkingen van deze Overeenkomst verleent AlphaTheta U een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie):

 1. (a) Om het Programma op Uw computer en/of mobiele apparaat te installeren, om het Programma uitsluitend voor Uw persoonlijke doeleinden te gebruiken met inachtneming van deze Overeenkomst en de Documentatie (“Geautoriseerd gebruik”).
 2. (b) Om de Documentatie te gebruiken ter ondersteuning van Uw Toegestaan Gebruik; en
 3. (c) Om één kopie van het Programma te maken, uitsluitend voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat alle titels en handelsmerk-, auteursrecht- en beperkte rechtenkennisgevingen op de kopie gereproduceerd worden.

2.2 Beperkingen. U zult het Programma of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. U mag het Programma overdragen (wanneer het Programma overgedragen wordt, wordt ook de bijbehorende licentie overgedragen zonder dat u dit hoeft te melden of toestemming hoeft te verkrijgen), maar u zult het programma niet in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen, of gebruiken voor training door derden, commerciële timesharing of gebruik door servicebureaus. U zult het Programma niet zelf of via derden wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren of decompileren, behalve voor zover uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en dan nog alleen nadat u AlphaTheta schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw voorgenomen activiteiten.

2.3 Songteksten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden zonder winstoogmerk in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst. De Klant mag een deel van of alle hem geleverde songteksten niet gebruiken, direct of indirect, voor publicatie, transmissie, distributie, algemene publicatie, uitlenen en ontlenen of verbetering, of voor creatie, verkoop of verkoopgerelateerde activiteiten van afgeleide werken, ongeacht de reden, tenzij in gevallen waar persoonlijk gebruik is toegestaan. De Klant moet ermee instemmen dat het auteursrecht van songteksten voor zogenaamde “karaoke”- of “samenzang”-evenementen niet aan de Klant wordt verleend en mag geen audiogegevens ophalen of trachten op te halen uit audiobronnen met betrekking tot de geleverde muziekstukken. De Klant moet ermee instemmen dat hij geen songteksten aan derden zal overdragen, overmaken of verzenden. De Klant moet ermee instemmen dat hij geen handelingen zal stellen of trachten te stellen om alle inspanningen ter bescherming van songteksten tegen illegaal gebruik teniet te doen, te ontduiken of te omzeilen. De Klant moet ermee instemmen dat deze voorgeschreven bepaling van toepassing is op het gebruik van songteksten, tenzij in gevallen waar specifieke toestemming is verleend.

3. Beperkingen op inbreuken op auteursrechtelijk beschermde gegevens die eigendom zijn van derden

3.1 Wanneer U het programma gebruikt, moet U instemmen met het volgende:

 1. (a) Om auteursrechtelijke beschermingswetten, regels en voorschriften die in elk land aangewezen zijn en internationale verdragen na te leven;
 2. (b) Om legaal muziekgegevens te verkrijgen die in het Programma gebruikt worden;
 3. (c) Digital Rights Management technologie geïmplementeerd op de gegevens niet te omzeilen of te decoderen.

Bovendien mag U geen muziekgegevens kopiëren buiten het bereik van privé-gebruik. U mag geen muziekgegevens aan derden geven of overdragen. U mag de media of opslag die gebruikt worden om muziekgegevens op te slaan niet met anderen delen of van plan zijn dit te doen. U mag geen muziekgegevens opslaan op media of opslagmedia die toegankelijk zijn voor derden. U mag geen live distributie van dergelijke muziekgegevens aan derden aanbieden.

3.2 Eigendom. AlphaTheta of haar licentiegever behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle octrooi-, auteurs-, merk-, handelsgeheim- en andere intellectuele eigendomsrechten in het Programma en de Documentatie, en alle daarvan afgeleide werken. U verwerft geen andere rechten, uitdrukkelijk of stilzwijgend, buiten de beperkte licentie die in deze Overeenkomst uiteengezet is.

3.3 Geen Ondersteuning. AlphaTheta is uit hoofde van deze Overeenkomst niet verplicht ondersteuning, onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe releases voor het Programma of de Documentatie aan te bieden.

4. Afwijzing van garantie en Beperking van Aansprakelijkheid

4.1 Afwijzing van garantie. HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN VERSTREKT “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES, EN U STEMT ERMEE IN DEZE OP UW EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN ALPHATHETA EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK, OF VOORTKOMEND UIT DE LOOP VAN DE PRESTATIES, HET HANDELSVERKEER OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TITEL OF NIET-INBREUK.

Als U een consument uit het VK of de EER bent, is de volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 4.1:

Het Programma en de Documentatie zullen presteren zoals beschreven, het zal geschikt zijn voor het doel en van bevredigende kwaliteit zijn.

4.2 Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zullen AlphaTheta of haar dochterondernemingen aansprakelijk zijn in verband met deze Overeenkomst of het onderwerp ervan, onder welke aansprakelijkheidsgrond dan ook, voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, of schade voor winstderving, inkomstenderving, verlies van zaken, besparingen, gegevens, gebruik of kosten van vervangende aankopen, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke schade voorzienbaar is. In geen geval zal de aansprakelijkheid van AlphaTheta voor alle schade hoger zijn dan de bedragen die daadwerkelijk door u aan AlphaTheta of haar dochterondernemingen betaald zijn voor het Programma. De partijen erkennen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen en de risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de prijs van het Programma en essentiële elementen zijn van de overeenkomst tussen de partijen, zonder welke AlphaTheta het Programma niet zou hebben aangeboden of deze Overeenkomst niet zou aangegaan zijn.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade verboden, zodat de bovenstaande beperkingen van sectie 4.2 mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, is de volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 4.2:

AlphaTheta is naar u toe aansprakelijk voor voorzienbare verliezen en schade die door haar worden veroorzaakt. Indien AlphaTheta zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, is zij verantwoordelijk voor verlies of schade die U lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het schenden van deze voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar indien het duidelijk is dat het zal gebeuren of indien, op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, zowel U als AlphaTheta wisten dat het zou kunnen gebeuren. AlphaTheta sluit haar aansprakelijkheid naar U toe op geen enkele wijze uit of beperkt deze op geen enkele wijze wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Indien defecte digitale content die AlphaTheta levert, schade toebrengt aan een apparaat of digitale content die aan U toebehoort, zal AlphaTheta ofwel de schade herstellen of u een schadevergoeding betalen. AlphaTheta is echter niet aansprakelijk voor schade die U had kunnen voorkomen door haar advies op te volgen om een gratis aan U aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat U de installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of niet aan de minimale systeemvereisten heeft voldaan.

Indien U het programma gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden is AlphaTheta niet aansprakelijk naar U toe voor winstderving, zakelijk verlies, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

4.3 Niets in deze Overeenkomst zal Uw wettelijke rechten als consument beïnvloeden of aantasten en zal alleen op U van toepassing zijn voor zover dergelijke beperkingen of uitsluitingen toegestaan zijn onder de wetten van het rechtsgebied waar U zich bevindt.

5. Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gaat U ermee akkoord AlphaTheta, en haar respectievelijke moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers, schadeloos te stellen en te vrijwaren van aansprakelijkheden, claims, uitgaven of eisen, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, die door derden worden gedaan als gevolg van of voortvloeiend uit (a) uw gebruik of misbruik van het Programma of de Documentatie, (b) uw nalatigheid of wangedrag bij het gebruik van het Programma of de Documentatie, en (c) de schending van wetten, regels, voorschriften of voorwaarden van deze Overeenkomst. AlphaTheta behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met AlphaTheta zult samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

6. Exportcontrole en naleving van wetten en voorschriften

U mag het Programma niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, behalve zoals toegestaan door de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin het Programma verkregen werd. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag het Programma niet geëxporteerd worden of opnieuw geëxporteerd worden (a) naar landen waartegen een VS-embargo geldt of (b) naar personen die op de US Treasury Department’s Specially Designated Nationals List van het US Department of Commerce Denied Persons List of Entity List staan. Door het Programma te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U gaat er ook mee akkoord dat U het Programma niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

7. Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

Het Programma en de Documentatie zijn “commerciële computersoftware” en “commerciële computersoftwaredocumentatie” zoals deze termen gedefinieerd zijn in 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) en 252.227-7014 (a) (5) (2007). De rechten van de Amerikaanse regering met betrekking tot het Programma en de Documentaties worden beperkt door deze licentie krachtens 48 C.F.R. § 12.212 (Computersoftware) (1995) en 48 C.F.R. § 12.211 (Technische gegevens) (1995) en/of 48 C.F.R. §227.7202-3, zoals van toepassing. Als zodanig worden het Programma en de Documentatie in licentie gegeven aan de eindgebruikers van de Amerikaanse regering: (a) alleen als “commerciële goederen” zoals die term wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 in het algemeen en zoals opgenomen in DFAR 212.102; en (b) met alleen die beperkte rechten die krachtens deze licentie aan het publiek verleend worden. Onder geen enkele omstandigheid zullen aan de Amerikaanse regering of haar eindgebruikers meer rechten worden verleend dan wij aan andere gebruikers verlenen, zoals in deze licentie bepaald is. Fabrikant is AlphaTheta Corporation, Yokohama i-Mark Place 6F, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-city, Kanagawa prefecture, Japan, ZIP: 220-0012

8. Schadevergoeding en rechtsmiddelen bij schending

U stemt ermee in dat elke schending van de beperkingen van deze Overeenkomst AlphaTheta onherstelbare schade zou berokkenen waarvoor geldelijke schadevergoeding alleen onvoldoende zou zijn. Naast schadevergoeding en eventuele andere rechtsmiddelen waarop AlphaTheta aanspraak kan maken, gaat U ermee akkoord dat AlphaTheta om een voorlopige voorziening kan verzoeken om de daadwerkelijke, dreigende of voortdurende schending van deze Overeenkomst te voorkomen.

9. Beëindiging

AlphaTheta kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen wanneer U enige bepaling schendt. Als deze Overeenkomst beëindigd wordt, stopt U met het gebruik van het Programma, wist U het definitief van uw computer of mobiele apparaat waarop het zich bevindt en vernietigt U alle kopieën van het Programma en de Documentatie die in Uw bezit zijn, waarbij U AlphaTheta schriftelijk bevestigt dat U dit gedaan heeft. Secties 4, 5, 8, 10.1, 10.3, 10.4 en 11 blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

10. Algemene voorwaarden

10.1 Scheidbaarheid en Verklaring van afstand. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar geacht wordt, zal die bepaling voor zover mogelijk afgedwongen worden of, indien deze niet afdwingbaar is, worden geacht te zijn afgescheiden en verwijderd uit deze Overeenkomst, en zal de rest volledig van kracht blijven. De verklaring van afstand door een partij van een verzuim of schending van deze Overeenkomst zal geen afstand doen van enig ander of later verzuim of schending.
10.2 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet toewijzen, verkopen, overdragen, delegeren of anderszins van de hand doen, hetzij vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AlphaTheta. Elke vermeende toewijzing, overdracht of delegatie door U zal nietig zijn. Behoudens het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

10.3 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze Overeenkomst kan niet gewijzigd of aangepast worden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AlphaTheta, en geen enkele andere handeling, document, gewoonte of gebruik zal worden geacht deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen.

10.4 U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst beheerst en geïnterpreteerd wordt door en onder de wetten van Japan.
Indien u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, is de volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 10.4:
De wetten en rechtbanken van het land waar u woont zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.

11. Arbitrage; Afstand doen van Juryrechtspraak (deze Sectie is niet van toepassing op consumenten in het Verenigd Koninkrijk of de EU)

11.1 Arbitrage. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, komen u en AlphaTheta in het belang van het beslechten van geschillen tussen u en AlphaTheta op de meest geschikte en kosteneffectieve wijze overeen dat alle geschillen die ontstaan in verband met deze Overeenkomst zullen beslecht worden door bindende arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak voor de rechter. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan beperktere onthullingen toestaan dan in een rechtszaak, en kan onderworpen zijn aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en verlichting toekennen als een rechtbank. Onze overeenkomst om geschillen te beslechten omvat, maar is niet beperkt tot, alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van deze Overeenkomst, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of de vorderingen ontstaan tijdens of na de beëindiging van deze Overeenkomst. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN ALPHATHETA ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF OP DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING, TENZIJ EEN DERGELIJKE AFSTAND ONGELDIG IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. U EN ALPHATHETA KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN HEN ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Verder, tenzij zowel u als AlphaTheta anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen, en mag hij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van een representatieve of collectieve procedure. Elke claim dat deze afstandsverklaring voor groepsacties geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar, onredelijk, nietig of vernietigbaar is, kan alleen worden bepaald door een rechtbank met competente jurisdictie en niet door een arbiter.

11.2

• Arbiter. Elke arbitrage tussen u en AlphaTheta zal beheerst worden door de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Supplementary Procedures voor Consumer Related Disputes (gezamenlijk, “AAA Rules”) van de American Arbitration Association (“AAA”), zoals gewijzigd door deze Overeenkomst, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA Rules en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door contact op te nemen met AlphaTheta.
• Kennisgeving; Proces. Een partij die arbitrage wil aanvragen, moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij sturen, per aangetekende post of Federal Express (handtekening vereist), of in het geval dat wij geen fysiek adres van u in ons bestand hebben, per elektronische post (“Kennisgeving”). Het adres van AlphaTheta voor Kennisgevingen is: AlphaTheta Music Americas, Inc. 2050 W 190th Street, Suite #109, Torrance, California 90504 Attentie: VP Operations
• De Kennisgeving moet (i) de aard en de basis van de vordering of het geschil beschrijven; en (ii) de specifieke verlichting uiteenzetten die gevraagd wordt (“Eis”). Wij komen overeen om te goeder trouw pogingen te ondernemen om de vordering direct op te lossen, maar indien wij niet binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving tot een overeenkomst komen, kunnen u of AlphaTheta een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van enig schikkingsaanbod van u of AlphaTheta niet aan de arbiter worden bekendgemaakt tot nadat de arbiter een definitief besluit heeft genomen en een eventuele uitspraak heeft gedaan. In het geval dat ons geschil via arbitrage definitief in uw voordeel wordt beslecht, zal AlphaTheta u (i) het door de arbiter toegekende bedrag betalen, indien van toepassing, (ii) het laatste schriftelijke schikkingsbedrag dat AlphaTheta heeft aangeboden ter beslechting van het geschil voorafgaand aan de uitspraak van de arbiter betalen; of (iii) $1 000,00, afhankelijk van welk bedrag hoger is.
• Vergoedingen. In het geval dat u arbitrage start in overeenstemming met deze Overeenkomst, zal AlphaTheta u vergoeden voor uw betaling van de deponeringskosten, tenzij uw vordering groter is dan $10 000, in welk geval de betaling van eventuele kosten zal bepaald worden door de AAA Rules. Arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeen te komen locatie in Los Angeles County, Californië, met dien verstande dat indien de vordering 10 000 dollar of minder bedraagt, u kunt kiezen of de arbitrage zal uitgevoerd worden (i) uitsluitend op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd; (ii) door middel van een hoorzitting zonder verschijning per telefoon; of (iii) door een hoorzitting in persoon zoals vastgesteld door de AAA Rules in de county (of parochie) van uw factuuradres. Indien de arbiter van oordeel is dat ofwel de inhoud van uw vordering of de in de vordering gevraagde verlichting lichtzinnig is of voor een ongepast doel is ingesteld (zoals gemeten naar de normen die uiteengezet zijn in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), dan zal de betaling van alle vergoedingen beheerst worden door de AAA Rules. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord AlphaTheta te vergoeden voor alle gelden die eerder door haar zijn uitbetaald en die anders uw verplichting zijn om te betalen onder de AAA Rules. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, zal de arbiter een met redenen omkleed schriftelijk besluit uitvaardigen dat voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop het besluit en de eventuele toekenning zijn gebaseerd, uiteen te zetten. De arbiter kan uitspraken doen en geschillen beslechten met betrekking tot de betaling en terugbetaling van honoraria of onkosten op elk moment tijdens de procedure en op verzoek van een van de partijen dat binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter over de grond van de zaak wordt gedaan.
• Wijzigingen. Indien AlphaTheta in de toekomst wijzigingen aanbrengt in deze arbitragebepaling (anders dan een wijziging van het adres van AlphaTheta voor kennisgeving), kunt u dergelijke wijzigingen afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk in kennis te stellen van de wijziging van het adres van AlphaTheta voor kennisgeving, in welk geval uw account onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, zoals deze van kracht was onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u afwijst, van kracht blijft. (iii) Indien u een inwoner bent van Japan of van een ander land buiten de EU of de Verenigde Staten: Alle vorderingen door ons, of vorderingen door u, die voortvloeien uit, verband houden met of verbonden zijn met deze Overeenkomst zullen definitief worden beslecht door arbitrage in Tokio, Japan, in overeenstemming met de regels van de Japan Commercial Arbitration Association. De uitspraak van de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor beide partijen en zal de daarin vervatte redenering bevatten.

11.3 Uitzonderingen. Er zijn alleen de volgende uitzonderingen op deze arbitrageovereenkomst.

(i) Ten eerste, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u op enigerlei wijze inbreuk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken op de intellectuele eigendomsrechten, kunnen wij een gerechtelijk bevel of een andere passende verlichting vragen bij elke rechtbank met competente jurisdictie.
(ii) Ten tweede, als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, kan elk geschil dat voortvloeit uit, verband houdt met of verbonden is met deze Overeenkomst, naar keuze van de eisende partij, worden beslecht in een rechtbank voor geringe vorderingen in Los Angeles County, Californië, op voorwaarde dat alle vorderingen van alle partijen in het geschil binnen de jurisdictie van de rechtbank voor geringe vorderingen vallen. Daarnaast kan elk van ons handhavingsacties ondernemen via toepasselijke Amerikaanse federale, staats- of lokale instanties waar dergelijke acties beschikbaar zijn.

12. Taal

Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en vertaald in het Japans. De Engelse tekst is het origineel en de Japanse tekst is voor referentiedoeleinden. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze twee teksten heeft de Engelse tekst voorrang.

BIJLAGE

ABONNEMENTSVOORWAARDEN REKORDBOX

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde abonnementsplannen voor rekordbox. Ze zijn niet van toepassing op gebruikers van gratis abonnementen.

Wij zijn AlphaTheta Corporation, een in Japan geregistreerd bedrijf. Ons bedrijfsadres is 6F Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan.
U kunt contact met ons opnemen (ook voor dienst na verkoop) via https://rekordbox.com/

Als wij contact met u moeten opnemen, zullen wij dat doen door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven. Wanneer wij in deze voorwaarden de woorden “schriftelijk” of “geschreven” gebruiken, omvat dit ook e-mails. Als u ons een telefoonnummer hebt gegeven, kunnen wij ook via dat nummer contact met u opnemen.

1. Onze overeenkomst met u

Onze aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden wanneer wij uw betalingsgegevens in ontvangst nemen en rekordbox aan u ter beschikking stellen om te downloaden, op welk moment een abonnementscontract tussen u en ons tot stand zal komen.

2. Abonnementsvoorwaarden

Hoe abonneren: Om rekordbox te gebruiken moet u beschikken over: (a) internettoegang (waarvan de kosten door u moeten worden betaald); (b) een compatibel apparaat (zie systeem vereisten) (c) een Pioneer DJ-account en (d) betalingsgegevens aan ons verstrekken.
Automatische verlenging: Tenzij u uw abonnement vóór de volgende betaaldatum opzegt, brengen wij u de volgende abonnementsbetaling in rekening. Voor jaarlijkse abonnementen zullen wij u vooraf informeren over de verlenging van uw abonnement. Voor meer details over betaling, zie Betaling en voor meer details over annulering, zie Annulering en Beëindiging hieronder https://rekordbox.com/
.
Abonnementsniveaus en betalingsmogelijkheden: Wij bieden drie abonnementsniveaus aan: Core Plan, Creative Plan, en Professional Plan. Deze worden aangeboden als maandelijkse en jaarlijkse abonnementen. Zie hier https://rekordbox.com/ voor meer informatie over de functionaliteit die bij elk plan wordt aangeboden.

Gratis proefperiode: Aan het begin van uw abonnement kan u een gratis proefperiode worden aangeboden. De duur van de gratis proefperiode wordt op onze website aangegeven wanneer u zich aanmeldt voor uw abonnement. Of u in aanmerking komt voor een gratis proefperiode wordt door ons bepaald. Per klant is één gratis proefperiode beschikbaar. Uw abonnementsniveau kan niet gewijzigd worden tijdens een gratis proefperiode. Aan het einde van de gratis proefperiode wordt u automatisch de maandelijkse of jaarlijkse abonnementsprijs in rekening gebracht (afhankelijk van de optie die u bij de inschrijving hebt geselecteerd), tenzij u uw abonnement vóór het einde van uw gratis proefperiode annuleert. Voor meer informatie over annulering, zie Annulering en Beëindiging.

3. Betaling

Abonnementsprijs: De maandelijkse en jaarlijkse abonnementsprijzen voor elk van de rekordbox abonnementsdienstniveaus (Core Plan, Creative Plan en Professional Plan) zullen worden aangegeven op onze website wanneer u zich aanmeldt voor uw abonnement. https://rekordbox.com/

Hoe te betalen: Wij aanvaarden betalingen met alle belangrijke debet- en kredietkaarten en via Paypal. U wordt gefactureerd op basis van een door uw kredietkaart of bank vastgestelde afsluitdatum. De betaling wordt uitgevoerd door ons betalingsagentschap Digital River Inc.

4. Uw licentie om rekordbox te gebruiken

Beperkte licentie: Voor de duur van uw abonnement verlenen wij u een licentie om rekordbox te gebruiken onder deze voorwaarden en de voorwaarden van onze EULA. Er is een limiet aan het aantal apparaten waarop u rekordbox tegelijkertijd kunt gebruiken. Raadpleeg de beschrijvingen van de abonnementsniveaus voor meer informatie.

https://rekordbox.com/nl/plan/

Onze rechten om wijzigingen aan te brengen aan rekordbox

Routinematige software-updates: Wij kunnen van tijd tot tijd de versie van rekordbox die u gebruikt updaten of vereisen dat u deze updatet om de beveiliging te verbeteren, functionaliteit toe te voegen of andere verbeteringen aan te brengen aan de service die u van ons ontvangt.

Meer belangrijke wijzigingen aan rekordbox en deze voorwaarden: Daarnaast kunnen wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden of in de functionaliteit van rekordbox, maar als wij dat doen, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen

5. Het leveren van rekordbox aan u

Wij zullen rekordbox leveren totdat u uw abonnement beëindigt of totdat wij uw abonnement beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u (zie het onderdeel “Annulering en beëindiging” hieronder).

Standaard van dienstverlening: Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Niets in deze voorwaarden zal uw wettelijke rechten beïnvloeden.

Redenen waarom wij de levering van rekordbox aan u kunnen opschorten: Het is mogelijk dat wij de beschikbaarheid van de rekordbox-service moeten opschorten om: (a) technische problemen op te lossen of technische wijzigingen aan te brengen; of (b) het product up te daten om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten te weerspiegelen.

Wij kunnen de levering van rekordbox opschorten indien u nalaat een abonnementsbetaling te verrichten: Als u ons niet betaalt voor de service wanneer u dat moet doen en u nog steeds niet betaalt binnen 14 (veertien) dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat betaling verschuldigd is, kunnen wij de levering van de producten opschorten totdat u ons de uitstaande bedragen betaald heeft. Wij zullen contact met u opnemen om u te zeggen dat wij de levering van de dienst opschorten. Naast het opschorten van de dienstverlening, kunnen wij u ook rente in rekening brengen over uw achterstallige betalingen (zie Betalingen hierboven voor meer informatie).

6. Annulering en opzegging

Beëindiging van uw abonnement vanwege iets wat wij hebben gedaan of gaan doen: Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, als u uw abonnement beëindigt om een reden die hieronder wordt uiteengezet, zal het contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig terugbetalen voor elke dienst waarvoor u hebt betaald maar die u niet ontvangen heeft. De redenen zijn:

 1. (a) wij hebben u verteld over een aanstaande wijziging van de rekordbox service of deze voorwaarden waar u niet mee akkoord gaat;
  ; of
 2. (b) u hebt een wettelijk recht om het contract te beëindigen omdat wij in strijd met deze voorwaarden handelen.

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen: Hoe de annulering in zijn werk gaat, hangt af van het feit of u een gratis proefperiode hebt of dat u meteen met een betaald abonnement begonnen bent.

Opzeggen indien u een gratis proefperiode heeft: Als u uw abonnement tijdens uw gratis proefperiode opzegt, zal uw toegang tot de rekordbox-service automatisch stoppen aan het einde van uw gratis proefperiode. Als u annuleert na het einde van uw gratis proefperiode, blijft u toegang hebben tot de rekordbox service tot het einde van uw huidige facturatieperiode en heeft u geen recht op een terugbetaling.

Annuleren als u niet beschikt over een gratis proefperiode: Als u uw abonnement binnen 14 (veertien) dagen nadat u met uw abonnement bent begonnen annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die u hebt gebruikt om uw abonnement aan te schaffen. Indien u meer dan 14 (veertien) dagen na de start van uw abonnement opzegt, blijft u toegang houden tot rekordbox tot het einde van uw huidige facturatieperiode en hebt u geen recht op terugbetaling.

Indien u een maandabonnement heeft en u opzegt halverwege een facturatieperiode, zal uw opzegging van kracht zijn aan het einde van die maandelijkse facturatieperiode.

Als u een jaarabonnement hebt en u zegt halverwege een facturatieperiode op, dan wordt uw opzegging van kracht aan het einde van die jaarlijkse facturatieperiode.

7. Hoe kunt u uw abonnement opzeggen

Surf naar de volgende pagina als je je abonnement wil stopzetten. De pagina is enkel toegankelijk voor abonnees.

https://rekordbox.com/nl/cancel/

Vul voor terugbetalingen het aanvraagformulier op de website van MyCommerce in:

https://www.mycommerce.com/shopper-support/

8. Onze rechten om uw abonnement te beëindigen

Wij kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt: Wij kunnen uw abonnement op elk moment beëindigen door u schriftelijk te benaderen indien:

 1. (a) u een wezenlijke inbreuk pleegt op de voorwaarden van de EULA of wij uw frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten hebben ontdekt;
 2. (b) u wezenlijk in strijd handelt met één van deze voorwaarden en u de overtreding niet corrigeert binnen 21 (eenentwintig) dagen nadat wij u schriftelijk hebben meegedeeld dat u in overtreding bent;
 3. (c) u geen enkele betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is. Wanneer dit gebeurt, verliest u de voordelen van uw abonnementsdienst en zal uw dienst omgezet worden naar het gratis plan;

Wij kunnen stoppen met het aanbieden van rekordbox als een abonnementsdienst: Wij kunnen u schrijven om u te laten weten dat wij gaan stoppen met het aanbieden van de rekordbox service. Wij zullen u ten minste 90 (negentig) dagen van tevoren laten weten dat wij stoppen met de levering van de dienst.

Voor jaarlijkse abonnementen zullen wij, naar onze keuze

 1. (a) de rekordbox-service blijven leveren tot het einde van uw huidige jaarlijkse abonnementsplan; of
 2. (b) u terugbetalen voor de betalingen die u hebt gedaan voor de rekordbox service die u niet ontvangt als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van uw jaarlijkse abonnementsplan.

9. Beperking van Aansprakelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk tegenover u voor voorzienbare verliezen en schade door ons veroorzaakt: Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel u als wij wisten dat het zou kunnen gebeuren.

Soorten aansprakelijkheid die wij niet uitsluiten: Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de dienst of iets anders dat wij wettelijk niet kunnen uitsluiten of beperken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade: Indien u de rekordbox service gebruikt voor commerciële, of zakelijke doeleinden zullen wij niet aansprakelijk zijn naar u toe voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

IN GEEN GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST MEER BEDRAGEN DAN US$1 000, OF DE PRIJS DIE JE BETAALD HEBT VOOR DE REKORDBOX SERVICE IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND, AFHANKELIJK VAN WELKE GROTER IS.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

10. Algemene voorwaarden

Overdracht van onze rechten en plichten: Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten op grond van het contract.

Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract: Dit contract is tussen u en ons. Geen andere persoon heeft rechten om een van de voorwaarden ervan af te dwingen. Geen van ons beiden zal de toestemming van een andere persoon nodig hebben om het contract te beëindigen of wijzigingen aan deze voorwaarden aan te brengen.

Indien een rechtbank een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft de rest van kracht: Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

Zelfs als wij de uitvoering van dit contract vertragen, kunnen wij het later toch afdwingen: Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij wachten met het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal ons er niet van weerhouden om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen, maar wij de dienst blijven verlenen, kunnen wij toch eisen dat u de betaling op een latere datum verricht.

Welke wetten op dit contract van toepassing zijn en waar u gerechtelijke stappen kunt ondernemen:
U stemt ermee in dat deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door en onder de wetten van Japan.

Als u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, geldt de volgende formulering in plaats van de voorgaande zin: De wetten en rechtbanken van uw land van verblijf zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden.