rekordbox EINDGEBRUIKER LICENTIE OVEREENKOMST

Laatst bijgewerkt: 2023/12/5 (“Ingangsdatum”)

Deze Software Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (“Overeenkomst”) is tussen U (zowel het individu dat het Programma installeert als enige rechtspersoon waarvoor het individu optreedt) (“U” of “Uw”); en AlphaTheta Corporation, een in Japan geregistreerd bedrijf met als bedrijfsadres 6F Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan. (“AlphaTheta”).

Wanneer u een stap zet om het programma in te stellen of te installeren, betekent dit dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. Toestemming om het programma te downloaden en/of te gebruiken is afhankelijk van uw instemming met en uw naleving van deze voorwaarden. Schriftelijke of elektronische goedkeuring is niet vereist om deze overeenkomst geldig en afdwingbaar te maken. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet gemachtigd om het programma te gebruiken en moet u de instelling ervan stopzetten of de installatie ervan ongedaan maken, zoals van toepassing.

Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen door U op de hoogte te stellen van de wijzigingen op elke redelijke wijze, inclusief door het plaatsen van een herziene Overeenkomst via het Programma (zoals het toevoegen van een verklaring aan het inlogscherm of door U een e-mail te sturen) of op de website van AlphaTheta. https://rekordbox.com/nl/download/ Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op geschillen tussen U en ons die zijn ontstaan voordat wij U op de hoogte hebben gesteld van de wijziging. Uw gebruik van het Programma na wijzigingen in deze Overeenkomst houdt in dat U de wijzigingen aanvaardt. De legende “Laatst bijgewerkt” hierboven geeft aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is gewijzigd. Wij kunnen, op elk moment en zonder aansprakelijkheid, het Programma of een deel ervan wijzigen of stopzetten; vergoedingen vragen, wijzigen of kwijtschelden die vereist zijn om het Programma te gebruiken; of mogelijkheden bieden aan sommige of alle gebruikers. AlphaTheta behoudt zich het recht voor om Programma-inhoud of Inhoud van Derden die voor U beschikbaar is te vervangen of te verwijderen. AlphaTheta behoudt zich tevens het recht voor om functies, functionaliteit of andere elementen van het Programma te wijzigen, inclusief promotiemogelijkheden, gebruikersinterfaces, productkenmerken en -functies, prijzen, plannen en advertenties, voor welk doel dan ook (inclusief op experimentele basis voor sommige of alle gebruikers).

DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALING DIE, ZOALS HIERONDER VERDER UITEENGEZET, HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VEREIST OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF ANDERE GERECHTELIJKE PROCEDURES, OF GROEPSACTIES VAN WELKE AARD DAN OOK.

1 Definities

1.1 “Documentatie” betekent schriftelijke documentatie, specificaties en helpinhoud die AlphaTheta algemeen beschikbaar stelt als hulp bij de installatie en het gebruik van het Programma.
1.2 “Programma” betekent de softwareproducten en -diensten die AlphaTheta beschikbaar stelt onder deze Overeenkomst, inclusief Programma-inhoud.
1.3 “Programma-inhoud” betekent alle of een deel van de presets, geluidsvoorbeelden, loops, teksten, muziekzinnen, muziekvoorbeelden, software-instrumenten en -effecten, bibliotheken, gegevens en andere materialen, inhoud of diensten van AlphaTheta of haar licentiegevers, samen met alle updates en upgrades van het voorgaande, in elk geval zoals beschikbaar gesteld door AlphaTheta via het Programma.
1.4 “Inhoud van derden” betekent alle of een deel van de presets, geluidsvoorbeelden, loops, teksten, muzikale zinnen, muzikale voorbeelden, software-instrumenten en effecten, bibliotheken, gegevens en andere materialen, inhoud of diensten van een derde, al dan niet beschikbaar gesteld via het Programma.
1.5 “Uw Inhoud” betekent geluidsopnames en de muziekwerken die belichaamd zijn in dergelijke geluidsopnames, en enig album gerelateerd artwork, foto’s, liner notes, metadata en ander materiaal gerelateerd aan Uw geluidsopnamen, die U beschikbaar heeft gesteld aan AlphaTheta via upload in verband met het Programma. Voor alle duidelijkheid, Uw Inhoud omvat elke geluidsopname en het muziekwerk (inclusief de compositie en tekst) dat is opgenomen in elke geluidsopname, en de instrumentale en/of vocale uitvoeringen die daarop zijn opgenomen.

2 Programmalicentie

2.1 Beperkte Licentie. Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, verleent AlphaTheta U een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht op sublicentie):
(a) Om het Programma te installeren op Uw computer en/of mobiele apparaat en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Programma alleen voor Uw persoonlijke doeleinden in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie (“Toegestaan Gebruik”); en
(b) Om de Documentatie te gebruiken in verband met elk Geautoriseerd Gebruik.
2.2 Beperkingen. U zult geen van de volgende activiteiten uitvoeren (rechtstreeks of via een derde partij in Uw naam) met betrekking tot het Programma en de Programma-inhoud of een deel ervan, behalve in de mate dat een dergelijke beperking verboden is door de toepasselijke wetgeving:
(a) U zal het Programma, de Programma-inhoud of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegelaten door deze Overeenkomst.
(b) U zult geen technologie omzeilen die wordt gebruikt door AlphaTheta, haar licentiegevers of derden.
(c) U zult geen lokale bestanden in het Programma importeren of kopiëren waarop U niet het wettelijke recht heeft om ze op deze manier te importeren of kopiëren.
(d) U mag het Programma niet overdragen, behalve uitsluitend in het geval van een eenmalige permanente overdracht van al uw licentierechten naar het Programma aan een andere partij in verband met de eigendomsoverdracht van Uw opslagapparaat zoals een cd-rom, computer of andere geheugenstick waarop het Programma is geïnstalleerd (“Uw Fysieke Medium”), op voorwaarde dat: (i) de overdracht Uw Fysieke Medium en het Programma moet omvatten, met inbegrip van alle onderdelen, originele media, gedrukt materiaal en deze licentie zoals uiteengezet in Sectie 2.1; (ii) u geen volledige of gedeeltelijke kopieën van het Programma behoudt, met inbegrip van kopieën opgeslagen op een computer of ander opslagapparaat; en (iii) de partij die het Programma ontvangt de voorwaarden van deze Overeenkomst leest en aanvaardt.
(e) U zult het Programma niet vertalen, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen, of gebruiken voor training door derden, commerciële time-sharing of gebruik als servicebureau, het Programma aanbieden als een “software as a service” of andere activiteiten uitvoeren om geld te verdienen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst.
(f) U zult het Programma of enige Programma-inhoud niet kopiëren, reproduceren, herdistribueren, “rippen”, opnemen, uitvoeren, framen, linken naar of weergeven aan het publiek, uitzenden of beschikbaar maken voor het publiek of anderszins gebruiken voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder de Overeenkomst, of dat de toepasselijke wetgeving schendt of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.
(g) U zult het programma niet wijzigen, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren of decompileren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in welk geval U dergelijke activiteiten alleen mag uitvoeren nadat U AlphaTheta schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van Uw voorgenomen activiteiten, en alleen als Uw voorgenomen activiteiten niet zullen leiden tot de creatie van software of diensten die in hun uitdrukking wezenlijk gelijk zijn aan enig deel van het Programma.
(h) Behalve voor zover anders bepaald in toepasselijke licentievoorwaarden (bijv. de voorwaarden die van toepassing zijn op Inhoud van Derden), geldt het volgende met betrekking tot de Programma-inhoud:
(i) De Programma-inhoud wordt uitsluitend geleverd voor Uw gebruik met het Programma, voor gebruik als muziekinstrumenten en sound design-elementen en voor integratie in of gebruik bij de ontwikkeling van muzikale composities. De Programma-inhoud mag niet worden doorverkocht, in sublicentie worden gegeven of op andere wijze worden gedistribueerd, behalve zoals uitdrukkelijk hierin is bepaald. Het gebruik van Programma-inhoud (in het bijzonder presets, geluidssamples, loops, muziekfrasen en muziekvoorbeelden) voor het maken van andere geluidspakketten, als een geluidsbibliotheek voor een (software)synthesizer, virtueel instrument, samplebibliotheek, op samples gebaseerd product of ander muziekinstrument, is verboden. U mag geen van de materialen in het Programma opnieuw formatteren, mixen, filteren, hersynthetiseren of wijzigen voor gebruik in een standalone commercieel samplingproduct/-pakket of software zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AlphaTheta.
(ii) Gebruik van ongewijzigd materiaal dat op zichzelf staat, inclusief, maar niet beperkt tot, in soundtracks van films of games, is niet toegestaan zonder het verkrijgen van een aparte licentie. Geïsoleerd materiaal, inclusief maar niet beperkt tot, geluidsvoorbeelden, loops, muzikale frasen en muzikale voorbeelden, mag niet worden gedistribueerd of in licentie worden gegeven of verkocht als afzonderlijk licentieerbare inhoud, zelfs als dergelijke inhoud deel uitmaakt van een compositie, als het geluidsmateriaal wordt geleverd in een geïsoleerd bestand zoals een afzonderlijk muziekstuk van bibliotheekmuziek.
(iii) U mag de Programma-inhoud in het Programma, zoals presets, geluidsvoorbeelden, loops, muziekfrasen en muziekvoorbeelden gebruiken om Uw eigen originele muziekcomposities te maken, op voorwaarde dat extra materiaal wordt toegevoegd en de respectieve Programma-inhoud aanzienlijk wordt gewijzigd.
(iv) U mag geen van de demosongs die U worden geleverd met het Programma gebruiken in Uw muzikale compositie, noch mag U de demosongs opnieuw formatteren, mixen, filteren, hersynthetiseren of wijzigen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
(i) U moet voldoen aan de toepasselijke voorwaarden en bepalingen van eventuele overeenkomsten van derden tussen U en genoemde derden bij het gebruik van het Programma (voor zover niet in strijd met deze Overeenkomst).
(j) Met betrekking tot alle songteksten in het Programma, is Uw gebruik van dergelijke songteksten beperkt tot Uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en eventuele toepasselijke voorwaarden van derden. U mag dergelijke songteksten niet reproduceren (behalve voor zover toegestaan voor Uw eigen persoonlijk gebruik), publiceren, verzenden, distribueren, publiekelijk vertonen, verhuren of uitlenen, wijzigen, afgeleide werken ervan maken, verkopen of deelnemen aan de verkoop ervan of deze op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, exploiteren. U stemt ermee in dat U geen zogenaamde “karaoke”- of “meezing”-rechten op dergelijke songteksten worden verleend en dat U niet zult trachten een zangtrack van een geluidsopname die wordt geassocieerd met aan U verstrekte songteksten te verwijderen. U stemt ermee in geen songteksten aan derden toe te wijzen, over te dragen of over te brengen. U stemt ermee in dat U niets zult proberen of doen dat de pogingen die worden ondernomen om de songteksten tegen ongeoorloofd gebruik te beschermen, zal verslaan, ontwijken of omzeilen. U stemt er ook mee in dat de voorgaande beperkingen van toepassing zijn op Uw gebruik van de songteksten, tenzij U hierin specifiek bent geautoriseerd.
2.3 De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de service “rekordbox Cloud Storage 5TB powered by Dropbox” en “rekordbox Cloud Option 1TB powered by Dropbox”:
(a) Begin van gebruik: Om rekordbox Cloud Storage 5TB powered by Dropbox en “rekordbox Cloud Option 1TB powered by Dropbox” (hierna de “Cloud Service” genoemd) te gebruiken, moet U apart een aanvraag doen volgens de procedure beschreven op https://rekordbox.com/nl/cloud-setup-guide/.
(b) Gebruiksvoorwaarden van Dropbox: Om de Cloud Service te gebruiken, moet U voldoen aan de bepalingen en andere voorwaarden die worden weergegeven op www.dropbox.com/terms.
(c) Beperkingen
(i) De Cloud Service is een dienst die U de Dropbox-opslag biedt die AlphaTheta mag beheren. Het is verboden om handelingen te verrichten die andere klanten storen, zoals het bezetten van de capaciteit. AlphaTheta neemt geen verantwoordelijkheid voor inhoud die door gebruikers van de Cloud Service wordt geplaatst of gedeeld.
(ii) Het doel van de Cloud Service is het bieden van opslag voor materialen die nodig zijn voor Uw eigen dj-activiteiten. Het is U verboden om derden gebruik te laten maken van hun account bij Cloud Service (hierna een “Cloud Service Account” genoemd).
(iii) Als wordt vastgesteld dat u de Overeenkomst schendt (inclusief, maar niet beperkt tot “verbod op schending van auteursrechten van derden”), een Cloud Service Account gebruikt zonder toestemming of een van de verschillende Dropbox-voorwaarden schendt, kan het gebruik van de Cloud Service daarna worden opgeschort.
(d) Stopzetting van het gebruik van de dienst U kunt het gebruik van de Cloud Service op elk moment stopzetten. AlphaTheta neemt geen verantwoordelijkheid voor gegevens die door U zijn geüpload naar Dropbox. U wordt gevraagd de verschillende Dropbox-voorwaarden te bevestigen op www.dropbox.com/terms en zelf de nodige maatregelen te nemen.
(e) Anderen
(i) De Cloud Service kan zonder kennisgeving worden beëindigd als gevolg van de beëindiging van het contract van AlphaTheta met Dropbox.
(ii) De levering van de Cloud Service kan worden opgeschort vanwege een Dropbox-systeemreden.
(iii) Het supportcontact voor vragen over het gebruik van de Cloud Service is als volgt: [Contact] Dropbox Business Customer Support (support@dropbox.com)
2.4 Inhoud van Derden. AlphaTheta kan U Inhoud van Derden verschaffen in verband met het Programma. Het gebruik van en de toegang tot Inhoud van Derden kan worden beheerst door andere voorwaarden die in of bij dergelijke Inhoud van Derden worden aangetroffen (bijvoorbeeld in de “About Box”, een .txt-bestand of begeleidende licentievoorwaarden), op een door AlphaTheta gespecificeerde locatie of in de Documentatie voor het Programma (gezamenlijk “Voorwaarden van Derden”). Als er geen Voorwaarden van Derden zijn, zijn Uw toegang en gebruik (a) beperkt tot dezelfde voorwaarden als het Programma waarvoor U de Inhoud van derden hebt ontvangen, en (b) beperkt tot gebruik in verband met Uw gebruik van het Programma. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen, verkrijgen en naleven van alle Voorwaarden van Derden. AlphaTheta is niet verantwoordelijk voor en geeft geen verklaringen en garanties met betrekking tot (i) enige Inhoud van Derden of Uw gebruik van Inhoud van Derden, en (ii) enige Voorwaarden van Derden of Uw naleving van dergelijke Voorwaarden van Derden.

3 Uw Inhoud

3.1 Geen stilzwijgende rechten. Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als de overdracht van enig recht, titel of belang, hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins, in enig intellectueel eigendom, behalve de beperkte licenties die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden uiteengezet.
3.2 Transcodering van uw inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor het transcoderen van alle audio-inhoud naar de toepasselijke indeling die wordt vereist door het Programma, en U zult dergelijke transcodering uitvoeren voordat u Uw Inhoud uploadt naar of plaatst in het Programma.
3.3 Licentie om Uw Inhoud te gebruiken. U verleent AlphaTheta en haar gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare (inclusief via meerdere niveaus), royaltyvrije licentie om Uw Content te exploiteren (inclusief alle daarin vervatte intellectuele eigendomsrechten): (a) voor zover noodzakelijk om haar verplichtingen uit te voeren (inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, wijzigen, verbeteren, ondersteunen, aanpassen en exploiteren van het Programma en andere AlphaTheta-producten en -diensten) of hun respectieve rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen; of (b) waar vereist of toegestaan door de wet.
3.4 Licentie om Productverbeteringen en Gebruiksanalyses uit te voeren.
(a) Productverbeteringen. AlphaTheta en haar gelieerde ondernemingen mogen Uw Inhoud gebruiken, kopiëren, verzenden, indexeren en modelleren met het doel het Programma en andere producten en diensten van AlphaTheta te gebruiken, te ontwikkelen, te verbeteren, aan te passen of anderszins te exploiteren (met inbegrip van anonieme, geaggregeerde of van Uw Inhoud afgeleide gegevens).
(b) Gebruiksanalyses. AlphaTheta en haar filialen mogen het Programma en AlphaTheta’s andere producten en diensten ontwikkelen, wijzigen, verbeteren, ondersteunen, aanpassen en exploiteren op basis van Uw gebruik van het Programma (inclusief anonieme, geaggregeerde of daarvan afgeleide gegevens).
3.5 Vertegenwoordigingen en garanties met betrekking tot Uw Inhoud. Hierbij verklaart en garandeert U AlphaTheta als volgt:
(a) Uw Inhoud, en elk deel daarvan, is een origineel werk van U, of U heeft alle rechten, licenties, toestemmingen en machtigingen verkregen die nodig zijn om Uw Inhoud te gebruiken en (indien en waar relevant) AlphaTheta te machtigen om Uw Inhoud te gebruiken ingevolge deze Overeenkomst.
(b) Uw Inhoud en het gebruik ervan in verband met het Programma maakt geen inbreuk op de rechten van derden en zal deze ook niet schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, rechten van uitvoerende kunstenaars, privacy- of publicatierechten of rechten op vertrouwelijke informatie.
(c) U hebt alle noodzakelijke kennisgevingen verstrekt en alle noodzakelijke toestemmingen, machtigingen en/of vrijwaringen verkregen van alle personen die in Uw Inhoud voorkomen, inclusief met betrekking tot hun naam, stem, optreden of gelijkenis, voor zover van toepassing.
(d) Uw Inhoud en het gebruik ervan in verband met het Programma vereist geen betaling van enige vergoedingen of royalty’s aan, en in geen geval zal AlphaTheta verplicht zijn of enige verplichting hebben om enige vergoedingen of royalty’s te betalen aan:
(i) alle songwriters, componisten of muziekuitgevers die rechten bezitten, beheren of controleren met betrekking tot Uw Inhoud;
(ii) alle uitvoerende artiest(en) (inclusief vocalisten en muzikanten die geen hoofdrol spelen);
(iii) alle andere personen die betrokken zijn bij de creatie van, of eigenaar zijn van, beheer hebben over of zeggenschap hebben over een deel van Uw Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot een platenlabel of een muziekuitgever, en
(iv) alle agenten voor een van de voorgaande, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, organisaties voor uitvoeringsrechten, incassobureaus en vakbonden of gilden, zowel in de VS (bijv. ASCAP, BMI, SESAC, SoundExchange, AFTRA en AFM, enz.) als in het buitenland (bijv. PRS for Music, PPL, CMRRA, CSI, GEMA, enz.);
(e) Uw Inhoud en het gebruik ervan in verband met het Programma is niet onwettig, onrechtmatig, beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen en zal dit niet zijn, en geen geweld, terrorisme, illegale handelingen of haat op grond van ras, etniciteit, culturele identiteit, religieuze overtuiging, handicap, geslacht, identiteit of seksuele geaardheid zal bevorderen of daartoe zal aanzetten.
(f) Uw Inhoud creëert geen aansprakelijkheid voor AlphaTheta, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden, en haar en hun respectievelijke werknemers, agenten, directeurs, functionarissen en/of aandeelhouders en zal dit niet doen.
AlphaTheta behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud te verwijderen, Uw toegang tot het Programma op te schorten of te beëindigen en/of alle rechtsmiddelen aan te wenden indien wij van mening zijn dat Uw Inhoud een van de voorgaande verklaringen of garanties schendt, of anderszins inbreuk maakt op de rechten van een ander of een wet, regel of voorschrift overtreedt.

4 Beperkingen op het gebruik van het programma

4.1 Wanneer U het programma gebruikt, moet U instemmen met het volgende:
(a) Om alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en internationale verdragen na te leven, inclusief maar niet beperkt tot wetten ter bescherming van auteursrechten;
(b) De technologie voor het beheer van digitale rechten die in het Programma is geïmplementeerd, niet te omzeilen of te decoderen;
(c) Geen muziekgegevens te kopiëren buiten de mate van privégebruik;
(d) Geen muziekgegevens aan derden te geven of over te dragen;
(e) De media of opslagmedia die worden gebruikt om muziekgegevens op te slaan niet met anderen te delen of van plan te delen of muziekgegevens op te slaan op media of opslagmedia die toegang verlenen aan derden; en
(f) Geen live-distributie van dergelijke muziekgegevens aan derden te verstrekken.
4.2 Eigendom. AlphaTheta of haar licentiegever behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle octrooi-, auteurs-, merk-, handelsgeheim- en andere intellectuele eigendomsrechten in het Programma en de Documentatie, en alle daarvan afgeleide werken. U verwerft geen andere rechten, uitdrukkelijk of stilzwijgend, buiten de beperkte licentie die in deze Overeenkomst uiteengezet is.
4.3 Geen Ondersteuning. AlphaTheta is uit hoofde van deze Overeenkomst niet verplicht ondersteuning, onderhoud, upgrades, wijzigingen of nieuwe releases voor het Programma of de Documentatie aan te bieden.

5 Afwijzing van garantie en Beperking van Aansprakelijkheid

5.1 AlphaTheta’s aansprakelijkheid.
(a) U erkent hierbij en stemt ermee in dat AlphaTheta niet assisteert bij de presentatie of het gebruik van Uw Inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor al Uw Inhoud, en voor zover wettelijk toegestaan sluit AlphaTheta alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot alle inhoud (inclusief Uw Inhoud) en Uw activiteiten met betrekking daarop.
(b) AlphaTheta kan, maar heeft geen verplichting of plicht om, het Programma te monitoren op inhoud die ongepast is, die inbreuk maakt of kan maken op rechten van derden, of die anderszins in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving is geüpload.
(c) De AlphaTheta Entiteiten sluiten hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit inhoud die door gebruikers in het programma wordt geïmporteerd of geüpload, inclusief, maar niet beperkt tot, claims voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publicatierechten, claims met betrekking tot de publicatie van onrechtmatig, lasterlijk, pornografisch of obsceen materiaal, of claims met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van informatie die door gebruikers van het Programma wordt verstrekt. U doet onherroepelijk afstand van het recht om enige claim met betrekking tot het voorgaande in te dienen tegen AlphaTheta of een van haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, agenten, directeurs, functionarissen of aandeelhouders.
5.2 Afwijzing van garantie. HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” ZONDER VERKLARINGEN OF GARANTIES EN U GAAT ERMEE AKKOORD ZE OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN ALPHATHETA EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK VOORGESCHREVEN OF VOORTVLOEIEND UIT DE GANG VAN ZAKEN, MANIER VAN ZAKENDOEN OF HANDELSGEBRUIK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TITEL OF NIET-INBREUK.
Als U een Britse of EER-consument bent, is de volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 5.2:
Het Programma en de Documentatie zullen presteren zoals beschreven, geschikt zijn voor het doel en van bevredigende kwaliteit zijn.
5.3 Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zal AlphaTheta of haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, opvolgers of rechtverkrijgenden, of haar of hun werknemers, agenten, directeurs, functionarissen, aandeelhouders, licentiegevers of dienstverleners (gezamenlijk de “AlphaTheta-Entiteiten”) aansprakelijk zijn in verband met deze Overeenkomst of het onderwerp daarvan, onder enige theorie van aansprakelijkheid, voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, of schade voor gederfde winst, inkomsten, zaken, besparingen, gegevens, gebruik, of kosten van vervangende aanschaf, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke schade voorzienbaar is. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de AlphaTheta-Entiteiten hoger zijn dan de bedragen die daadwerkelijk door U aan AlphaTheta zijn betaald voor het Programma. De partijen erkennen dat de aansprakelijkheidslimieten en risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de prijs van het Programma en essentiële elementen zijn van de overeenkomst tussen de partijen, zonder welke AlphaTheta het Programma niet zou hebben geleverd of deze Overeenkomst niet zou hebben aangegaan.
Als U een Britse of EER-consument bent, is de volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 5.3:
AlphaTheta is verantwoordelijk jegens U voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt hierdoor. Indien AlphaTheta zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, is zij verantwoordelijk voor verlies of schade die U lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het schenden van deze voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar indien het voor de hand ligt dat het zal gebeuren of indien zowel U als AlphaTheta ten tijde van het afsluiten van het contract wisten dat het zou kunnen gebeuren. AlphaTheta sluit haar aansprakelijkheid jegens U op geen enkele wijze uit of beperkt deze waar dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.
Indien defecte digitale inhoud die AlphaTheta levert schade toebrengt aan een apparaat of digitale content die aan U toebehoort, zal AlphaTheta de schade herstellen of U een vergoeding betalen. AlphaTheta is echter niet aansprakelijk voor schade die U had kunnen voorkomen door het advies op te volgen om een gratis aan U aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat U de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of niet heeft voldaan aan de minimale systeemvereisten.
5.4 NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN US$10, OF DE PRIJS DIE U IN DE 12 VOORAFGAANDE MAANDEN VOOR HET PROGRAMMA HEBT BETAALD, INDIEN DEZE HOGER IS.
5.5 Niets in deze Overeenkomst heeft invloed op of doet afbreuk aan Uw wettelijke rechten als consument en is alleen op U van toepassing voor zover dergelijke beperkingen of uitsluitingen niet verboden zijn onder de wetten van het rechtsgebied waar U zich bevindt. Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van Uw wettelijke rechten met betrekking tot de service of iets anders dat we wettelijk niet kunnen uitsluiten of beperken.

6 Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht gaat U ermee akkoord om de AlphaTheta-Entiteiten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, rechtszaken, eisen, rechtszaken, procedures, vonnissen, bevelen, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, uitgaven en honoraria (inclusief honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met (a) Uw Content, (b) Uw toegang tot of gebruik (inclusief misbruik) van, of activiteiten in verband met het Programma of de Documentatie, (c) Uw nalatigheid of wangedrag bij het gebruik van het Programma of de Documentatie, en (d) de schending van wetten, regels, voorschriften of voorwaarden van deze Overeenkomst. AlphaTheta behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door U, in welk geval U zult samenwerken met AlphaTheta bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen.

7 Exportcontrole en naleving van wetten en voorschriften

U mag het Programma niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren, behalve zoals toegestaan door de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetten van het rechtsgebied waarin het Programma verkregen werd. In het bijzonder, maar zonder beperking, mag het Programma niet geëxporteerd worden of opnieuw geëxporteerd worden (a) naar landen waartegen een VS-embargo geldt of (b) naar personen die op de US Treasury Department’s Specially Designated Nationals List van het US Department of Commerce Denied Persons List of Entity List staan. Door het Programma te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. U gaat er ook mee akkoord dat U het Programma niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

8 Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

Het Programma en de Documentatie zijn “commerciële computersoftware” en “commerciële computersoftwaredocumentatie” zoals deze termen gedefinieerd zijn in 48 C.F.R. §252.227-7014 (a) (1) (2007) en 252.227-7014 (a) (5) (2007). De rechten van de Amerikaanse regering met betrekking tot het Programma en de Documentaties worden beperkt door deze licentie krachtens 48 C.F.R. § 12.212 (Computersoftware) (1995) en 48 C.F.R. § 12.211 (Technische gegevens) (1995) en/of 48 C.F.R. §227.7202-3, zoals van toepassing. Als zodanig worden het Programma en de Documentatie in licentie gegeven aan de eindgebruikers van de Amerikaanse regering: (a) alleen als “commerciële goederen” zoals die term wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101 in het algemeen en zoals opgenomen in DFAR 212.102; en (b) met alleen die beperkte rechten die krachtens deze licentie aan het publiek verleend worden. Onder geen enkele omstandigheid zullen aan de Amerikaanse regering of haar eindgebruikers meer rechten worden verleend dan wij aan andere gebruikers verlenen, zoals in deze licentie bepaald is. Fabrikant is AlphaTheta Corporation, Yokohama i-Mark Place 6F, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-city, Kanagawa prefecture, Japan, ZIP: 220-0012

9 Schadevergoeding en rechtsmiddelen bij schending

U stemt ermee in dat elke schending van de beperkingen van deze Overeenkomst AlphaTheta onherstelbare schade zou berokkenen waarvoor geldelijke schadevergoeding alleen onvoldoende zou zijn. Naast schadevergoeding en eventuele andere rechtsmiddelen waarop AlphaTheta aanspraak kan maken, gaat U ermee akkoord dat AlphaTheta om een voorlopige voorziening kan verzoeken om de daadwerkelijke, dreigende of voortdurende schending van deze Overeenkomst te voorkomen.

10 Beëindiging

Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. AlphaTheta kan Uw gebruik van het Programma te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief indien AlphaTheta van mening is dat U de letter of de geest van deze Overeenkomst hebt geschonden of in strijd daarmee hebt gehandeld. Bij een dergelijke beëindiging of opschorting zal Uw recht om het Programma en de Documentatie te gebruiken onmiddellijk ophouden, en AlphaTheta kan, zonder aansprakelijkheid jegens U of enige derde, sommige of alle Programma’s (inclusief beschikbare Programma-Inhoud) opschorten, of stopzetten (tijdelijk of permanent) en/of Uw account, indien van toepassing, en alle bijbehorende materialen (inclusief Uw Content) onmiddellijk deactiveren of verwijderen, zonder enige verplichting om verdere toegang tot dergelijke materialen te verschaffen. Indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, stopt U met het gebruik van het Programma, verwijdert U het Programma permanent van Uw computer of mobiele apparaat waar het zich bevindt en vernietigt U alle kopieën van het Programma en de Documentatie in Uw bezit, waarbij U AlphaTheta schriftelijk bevestigt dat U dit heeft gedaan. Secties 1, 2.2, 2.3, 2.4 en 3-11 blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

11 Algemene voorwaarden

11.1 Scheidbaarheid en Verklaring van afstand. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar geacht wordt, zal die bepaling voor zover mogelijk afgedwongen worden of, indien deze niet afdwingbaar is, worden geacht te zijn afgescheiden en verwijderd uit deze Overeenkomst, en zal de rest volledig van kracht blijven. De verklaring van afstand door een partij van een verzuim of schending van deze Overeenkomst zal geen afstand doen van enig ander of later verzuim of schending.
11.2 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet toewijzen, verkopen, overdragen, delegeren of anderszins van de hand doen, hetzij vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AlphaTheta. Elke vermeende toewijzing, overdracht of delegatie door U zal nietig zijn. Behoudens het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.
11.3 Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze Overeenkomst kan niet gewijzigd of aangepast worden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AlphaTheta, en geen enkele andere handeling, document, gewoonte of gebruik zal worden geacht deze Overeenkomst te wijzigen of aan te passen.
11.4 U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst beheerst en geïnterpreteerd wordt door en onder de wetten van Japan.
Indien u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, is de volgende formulering van toepassing in plaats van de voorgaande Sectie 11.4:
De wetten en rechtbanken van het land waar u woont zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.

12 Arbitrage; Afstand doen van Juryrechtspraak (deze Sectie is niet van toepassing op consumenten in het Verenigd Koninkrijk of de EU)

12.1 Arbitrage. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, komen u en AlphaTheta in het belang van het beslechten van geschillen tussen u en AlphaTheta op de meest geschikte en kosteneffectieve wijze overeen dat alle geschillen die ontstaan in verband met deze Overeenkomst zullen beslecht worden door bindende arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak voor de rechter. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan beperktere onthullingen toestaan dan in een rechtszaak, en kan onderworpen zijn aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en verlichting toekennen als een rechtbank. Onze overeenkomst om geschillen te beslechten omvat, maar is niet beperkt tot, alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van deze Overeenkomst, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of de vorderingen ontstaan tijdens of na de beëindiging van deze Overeenkomst. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN ALPHATHETA ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF OP DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING, TENZIJ EEN DERGELIJKE AFSTAND ONGELDIG IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. U EN ALPHATHETA KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN HEN ALLEEN VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN UW OF HAAR INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Verder, tenzij zowel u als AlphaTheta anders overeenkomen, mag de arbiter de vorderingen van meer dan één persoon niet samenvoegen, en mag hij anderszins geen voorzitter zijn van enige vorm van een representatieve of collectieve procedure. Elke claim dat deze afstandsverklaring voor groepsacties geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar, onredelijk, nietig of vernietigbaar is, kan alleen worden bepaald door een rechtbank met competente jurisdictie en niet door een arbiter.
12.2

  • Elke arbitrage tussen u en AlphaTheta zal beheerst worden door de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Supplementary Procedures voor Consumer Related Disputes (gezamenlijk, “AAA Rules”) van de American Arbitration Association (“AAA”), zoals gewijzigd door deze Overeenkomst, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA Rules en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door contact op te nemen met AlphaTheta.
  • Kennisgeving; Proces. Een partij die arbitrage wil aanvragen, moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij sturen, per aangetekende post of Federal Express (handtekening vereist), of in het geval dat wij geen fysiek adres van u in ons bestand hebben, per elektronische post (“Kennisgeving”). Het adres van AlphaTheta voor Kennisgevingen is: AlphaTheta Music Americas, Inc. 2050 W 190th Street, Suite #109, Torrance, California 90504 Attentie: VP Operations
  • De Kennisgeving moet (i) de aard en de basis van de vordering of het geschil beschrijven; en (ii) de specifieke verlichting uiteenzetten die gevraagd wordt (“Eis”). Wij komen overeen om te goeder trouw pogingen te ondernemen om de vordering direct op te lossen, maar indien wij niet binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving tot een overeenkomst komen, kunnen u of AlphaTheta een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van enig schikkingsaanbod van u of AlphaTheta niet aan de arbiter worden bekendgemaakt tot nadat de arbiter een definitief besluit heeft genomen en een eventuele uitspraak heeft gedaan. In het geval dat ons geschil via arbitrage definitief in uw voordeel wordt beslecht, zal AlphaTheta u (i) het door de arbiter toegekende bedrag betalen, indien van toepassing, (ii) het laatste schriftelijke schikkingsbedrag dat AlphaTheta heeft aangeboden ter beslechting van het geschil voorafgaand aan de uitspraak van de arbiter betalen; of (iii) $10,00, afhankelijk van welk bedrag hoger is.
  • In het geval dat u arbitrage start in overeenstemming met deze Overeenkomst, zal AlphaTheta u vergoeden voor uw betaling van de deponeringskosten, tenzij uw vordering groter is dan $10 000, in welk geval de betaling van eventuele kosten zal bepaald worden door de AAA Rules. Arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeen te komen locatie in Los Angeles County, Californië, met dien verstande dat indien de vordering 10 000 dollar of minder bedraagt, u kunt kiezen of de arbitrage zal uitgevoerd worden (i) uitsluitend op basis van documenten die aan de arbiter zijn voorgelegd; (ii) door middel van een hoorzitting zonder verschijning per telefoon; of (iii) door een hoorzitting in persoon zoals vastgesteld door de AAA Rules in de county (of parochie) van uw factuuradres. Indien de arbiter van oordeel is dat ofwel de inhoud van uw vordering of de in de vordering gevraagde verlichting lichtzinnig is of voor een ongepast doel is ingesteld (zoals gemeten naar de normen die uiteengezet zijn in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), dan zal de betaling van alle vergoedingen beheerst worden door de AAA Rules. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord AlphaTheta te vergoeden voor alle gelden die eerder door haar zijn uitbetaald en die anders uw verplichting zijn om te betalen onder de AAA Rules. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, zal de arbiter een met redenen omkleed schriftelijk besluit uitvaardigen dat voldoende is om de essentiële bevindingen en conclusies waarop het besluit en de eventuele toekenning zijn gebaseerd, uiteen te zetten. De arbiter kan uitspraken doen en geschillen beslechten met betrekking tot de betaling en terugbetaling van honoraria of onkosten op elk moment tijdens de procedure en op verzoek van een van de partijen dat binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter over de grond van de zaak wordt gedaan.
  • Wijzigingen. Indien AlphaTheta in de toekomst wijzigingen aanbrengt in deze arbitragebepaling (anders dan een wijziging van het adres van AlphaTheta voor kennisgeving), kunt u dergelijke wijzigingen afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk in kennis te stellen van de wijziging van het adres van AlphaTheta voor kennisgeving, in welk geval uw account onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, zoals deze van kracht was onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u afwijst, van kracht blijft. (iii) Indien u een inwoner bent van Japan of van een ander land buiten de EU of de Verenigde Staten: Alle vorderingen door ons, of vorderingen door u, die voortvloeien uit, verband houden met of verbonden zijn met deze Overeenkomst zullen definitief worden beslecht door arbitrage in Tokio, Japan, in overeenstemming met de regels van de Japan Commercial Arbitration Association. De uitspraak van de arbitrage zal definitief en bindend zijn voor beide partijen en zal de daarin vervatte redenering bevatten.

12.3 Uitzonderingen. Er zijn alleen de volgende uitzonderingen op deze arbitrageovereenkomst.
(i) Ten eerste, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u op enigerlei wijze inbreuk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken op de intellectuele eigendomsrechten, kunnen wij een gerechtelijk bevel of een andere passende verlichting vragen bij elke rechtbank met competente jurisdictie.
(ii) Ten tweede, als u een inwoner bent van de Verenigde Staten, kan elk geschil dat voortvloeit uit, verband houdt met of verbonden is met deze Overeenkomst, naar keuze van de eisende partij, worden beslecht in een rechtbank voor geringe vorderingen in Los Angeles County, Californië, op voorwaarde dat alle vorderingen van alle partijen in het geschil binnen de jurisdictie van de rechtbank voor geringe vorderingen vallen. Daarnaast kan elk van ons handhavingsacties ondernemen via toepasselijke Amerikaanse federale, staats- of lokale instanties waar dergelijke acties beschikbaar zijn.

13 Taal

Deze Overeenkomst is opgesteld in het Engels en vertaald in het Japans. De Engelse tekst is het origineel en de Japanse tekst is voor referentiedoeleinden. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen deze twee teksten heeft de Engelse tekst voorrang.

BIJLAGE

ABONNEMENTSVOORWAARDEN rekordbox

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde abonnementsplannen voor rekordbox. Ze zijn niet van toepassing op gebruikers van gratis abonnementen.
Wij zijn AlphaTheta Corporation, een in Japan geregistreerd bedrijf. Ons bedrijfsadres is 6F Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan.
U kunt contact met ons opnemen (ook voor dienst na verkoop) via https://rekordbox.com/
Deze abonnementsvoorwaarden vallen onder de rekordbox-licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

Als wij contact met u moeten opnemen, zullen wij dat doen door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven. Wanneer wij in deze voorwaarden de woorden “schriftelijk” of “geschreven” gebruiken, omvat dit ook e-mails. Als u ons een telefoonnummer hebt gegeven, kunnen wij ook via dat nummer contact met u opnemen.

1. Onze overeenkomst met u

Onze aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden wanneer wij uw betalingsgegevens in ontvangst nemen en rekordbox aan u ter beschikking stellen om te downloaden, op welk moment een abonnementscontract tussen u en ons tot stand zal komen.

2. Abonnementsvoorwaarden

Hoe abonneren: Om rekordbox te gebruiken moet je beschikken over: (a) internettoegang, (b) een compatibel apparaat (zie systeemvereisten), (c) een AlphaTheta-account (voorheen Pioneer DJ-account) en (d) ons betalingsgegevens verstrekken.
Houd er rekening mee dat compatibele apparaten onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden. Functies en functionaliteiten die we beschikbaar maken via het Programma kunnen ook verschillen per compatibel apparaat.

Uw breedband-, draadloze of vergelijkbare internetverbinding moet ook aan bepaalde minimumvereisten voldoen. De Inhoud van het Programma kan verschillen van apparaat tot apparaat en kan worden beïnvloed door factoren zoals Uw locatie, de configuratie van Uw apparaat en de snelheid van Uw internetverbinding. Uw gebruik van het Programma zal ook variëren op basis van verschillende factoren, waaronder Uw locatie, internetbandbreedte, het aantal apparaten dat gelijktijdig verbinding maakt met hetzelfde netwerk en de configuratie van het apparaat dat U gebruikt. Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties over de kwaliteit van de gebruikerservaring op Uw apparaat of met behulp van Uw internetverbinding. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met Uw internetservice (die bijvoorbeeld gebruikskosten kan omvatten op basis van de hoeveelheid gegevens die wordt verbruikt tijdens de toegang tot het Programma). Zonder het voorgaande te beperken, erkent U en stemt U ermee in dat standaard providerkosten van toepassing kunnen zijn als U het programma opent op een mobiel apparaat en dat, afhankelijk van Uw draadloze serviceplan, Uw draadloze provider gegevens- en/of andere kosten in rekening kan brengen, die uitsluitend Uw verantwoordelijkheid zijn.
Automatische verlenging: Tenzij u uw abonnement vóór de volgende betaaldatum opzegt, brengen wij u de volgende abonnementsbetaling in rekening. Voor jaarlijkse abonnementen zullen wij u vooraf informeren over de verlenging van uw abonnement. Voor meer details over betaling, zie Betaling en voor meer details over annulering, zie Annulering en Beëindiging hieronder https://rekordbox.com/.
Abonnementsniveaus en betalingsmogelijkheden: We bieden drie abonnementsniveaus: Core Plan, Creative Plan en Professional Plan. We bieden ook “rekordbox Cloud Option 1TB powered by Dropbox” (hierna “Cloud Option”) als optie voor elk plan, inclusief Gratis plan. Deze worden aangeboden als maandelijkse en jaarlijkse abonnementen. Zie hier https://rekordbox.com/ voor meer informatie over de functionaliteit die bij elk plan wordt aangeboden.
Gratis proefperiode: Met uitzondering van het Professional Plan en de Cloud Option kan U een gratis proefperiode worden aangeboden bij aanvang van Uw abonnement. De duur van de gratis proefperiode wordt aangegeven op onze website wanneer U zich aanmeldt voor Uw abonnement. Wij bepalen of u in aanmerking komt voor een gratis proefperiode. Per klant is één gratis proefperiode beschikbaar. Uw abonnementsniveau kan niet worden gewijzigd tijdens de gratis proefperiode. Aan het einde van de gratis proefperiode wordt automatisch de maandelijkse of jaarlijkse abonnementsprijs in rekening gebracht (afhankelijk van de optie die U bij aanmelding hebt geselecteerd), tenzij U Uw abonnement voor het einde van Uw gratis proefperiode opzegt. Voor meer informatie over annulering, zie Annulering en beëindiging.

Aan het begin van uw abonnement kan u een gratis proefperiode worden aangeboden. De duur van de gratis proefperiode wordt op onze website aangegeven wanneer u zich aanmeldt voor uw abonnement. Of u in aanmerking komt voor een gratis proefperiode wordt door ons bepaald.  Per klant is één gratis proefperiode beschikbaar. Uw abonnementsniveau kan niet gewijzigd worden tijdens een gratis proefperiode. Aan het einde van de gratis proefperiode wordt u automatisch de maandelijkse of jaarlijkse abonnementsprijs in rekening gebracht (afhankelijk van de optie die u bij de inschrijving hebt geselecteerd), tenzij u uw abonnement vóór het einde van uw gratis proefperiode annuleert. Voor meer informatie over annulering, zie Annulering en Beëindiging.

3. Betaling

Abonnementsprijs: De maandelijkse en jaarlijkse abonnementsprijzen voor elk van de rekordbox abonnementsdienstniveaus (Core Plan, Creative Plan, Professional Plan en Cloud Option) zullen worden aangegeven op onze website wanneer u zich aanmeldt voor uw abonnement. https://rekordbox.com/
Hoe te betalen: Wij aanvaarden betalingen met alle belangrijke debet- en kredietkaarten en via Paypal. U wordt gefactureerd op basis van een door uw kredietkaart of bank vastgestelde afsluitdatum. De betaling wordt uitgevoerd door ons betalingsagentschap Digital River Inc.

4. Uw licentie om rekordbox te gebruiken

Beperkte licentie: Voor de duur van uw abonnement verlenen wij u een licentie om rekordbox te gebruiken onder deze voorwaarden en de voorwaarden van onze EULA. Er is een limiet aan het aantal apparaten waarop u rekordbox tegelijkertijd kunt gebruiken. Raadpleeg de beschrijvingen van de abonnementsniveaus voor meer informatie.
https://rekordbox.com/nl/plan/

5. Onze rechten om wijzigingen aan te brengen aan rekordbox

Routinematige software-updates: Wij kunnen van tijd tot tijd de versie van rekordbox die u gebruikt updaten of vereisen dat u deze updatet om de beveiliging te verbeteren, functionaliteit toe te voegen of andere verbeteringen aan te brengen aan de service die u van ons ontvangt.
Meer belangrijke wijzigingen aan rekordbox en deze voorwaarden: Daarnaast kunnen wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden of in de functionaliteit van rekordbox, maar als wij dat doen, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen

6. Het leveren van rekordbox aan u

Wij zullen rekordbox leveren totdat u uw abonnement beëindigt of totdat wij uw abonnement beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan u (zie het onderdeel “Annulering en beëindiging” hieronder).
Standaard van dienstverlening: Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Niets in deze voorwaarden zal uw wettelijke rechten beïnvloeden.
Redenen waarom wij de levering van rekordbox aan u kunnen opschorten: Het is mogelijk dat wij de beschikbaarheid van de rekordbox-service moeten opschorten om: (a) technische problemen op te lossen of technische wijzigingen aan te brengen; of (b) het product up te daten om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten te weerspiegelen.
Wij kunnen de levering van rekordbox opschorten indien u nalaat een abonnementsbetaling te verrichten: Als u ons niet betaalt voor de service wanneer u dat moet doen en u nog steeds niet betaalt binnen 14 (veertien) dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat betaling verschuldigd is, kunnen wij de levering van de producten opschorten totdat u ons de uitstaande bedragen betaald heeft. Wij zullen contact met u opnemen om u te zeggen dat wij de levering van de dienst opschorten. Naast het opschorten van de dienstverlening, kunnen wij u ook rente in rekening brengen over uw achterstallige betalingen (zie Betalingen hierboven voor meer informatie).

7. Annulering en beëindiging

Beëindiging van uw abonnement vanwege iets wat wij hebben gedaan of gaan doen: Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, als u uw abonnement beëindigt om een reden die hieronder wordt uiteengezet, zal het contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig terugbetalen voor elke dienst waarvoor u hebt betaald maar die u niet ontvangen heeft. De redenen zijn:
(a) wij hebben u verteld over een aanstaande wijziging van de rekordbox service of deze voorwaarden waar u niet mee akkoord gaat; of
(b) u hebt een wettelijk recht om het contract te beëindigen omdat wij in strijd met deze voorwaarden handelen.
U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen: Hoe de annulering in zijn werk gaat, hangt af van het feit of u een gratis proefperiode hebt of dat u meteen met een betaald abonnement begonnen bent.

Opzeggen indien u een gratis proefperiode heeft: Als u uw abonnement tijdens uw gratis proefperiode opzegt, zal uw toegang tot de rekordbox-service automatisch stoppen aan het einde van uw gratis proefperiode. Als u annuleert na het einde van uw gratis proefperiode, blijft u toegang hebben tot de rekordbox service tot het einde van uw huidige facturatieperiode en heeft u geen recht op een terugbetaling.
Annuleren als u niet beschikt over een gratis proefperiode: Als u uw abonnement binnen 14 (veertien) dagen nadat u met uw abonnement bent begonnen annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die u hebt gebruikt om uw abonnement aan te schaffen. Indien u meer dan 14 (veertien) dagen na de start van uw abonnement opzegt, blijft u toegang houden tot rekordbox tot het einde van uw huidige facturatieperiode en hebt u geen recht op terugbetaling.
Indien u een maandabonnement heeft en u opzegt halverwege een facturatieperiode, zal uw opzegging van kracht zijn aan het einde van die maandelijkse facturatieperiode.
Als u een jaarabonnement hebt en u zegt halverwege een facturatieperiode op, dan wordt uw opzegging van kracht aan het einde van die jaarlijkse facturatieperiode.

8. Hoe kunt u uw abonnement opzeggen

Surf naar de volgende pagina als je je abonnement wil stopzetten. De pagina is enkel toegankelijk voor abonnees.

Voor Core Plan, Creative Plan en Professional Plan:
https://rekordbox.com/nl/cancel/

Voor Cloud Option:
https://rekordbox.com/nl/plan

Vul voor terugbetalingen het aanvraagformulier op de website van MyCommerce in:
https://www.mycommerce.com/shopper-support/

9. Onze rechten om uw abonnement te beëindigen

Wij kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt: Wij kunnen uw abonnement op elk moment beëindigen door u schriftelijk te benaderen indien:
(a) u een wezenlijke inbreuk pleegt op de voorwaarden van de EULA of wij uw frauduleuze, beledigende of illegale activiteiten hebben ontdekt; u wezenlijk in strijd handelt met één van deze voorwaarden en u de overtreding niet corrigeert binnen 21 (eenentwintig) dagen nadat wij u schriftelijk hebben meegedeeld dat u in overtreding bent;
(b) u geen enkele betaling aan ons doet wanneer deze verschuldigd is. Wanneer dit gebeurt, verliest u de voordelen van uw abonnementsdienst en zal uw dienst omgezet worden naar het gratis plan;
Wij kunnen stoppen met het aanbieden van rekordbox als een abonnementsdienst: Wij kunnen u schrijven om u te laten weten dat wij gaan stoppen met het aanbieden van de rekordbox service. Wij zullen u ten minste 90 (negentig) dagen van tevoren laten weten dat wij stoppen met de levering van de dienst.
Voor jaarlijkse abonnementen zullen wij, naar onze keuze
(a) de rekordbox-service blijven leveren tot het einde van uw huidige jaarlijkse abonnementsplan; of
(b) u terugbetalen voor de betalingen die u hebt gedaan voor de rekordbox service die u niet ontvangt als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van uw jaarlijkse abonnementsplan.

10. Algemene voorwaarden

Overdracht van onze rechten en plichten: Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten op grond van het contract.
Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract: Dit contract is tussen u en ons. Geen andere persoon heeft rechten om een van de voorwaarden ervan af te dwingen. Geen van ons beiden zal de toestemming van een andere persoon nodig hebben om het contract te beëindigen of wijzigingen aan deze voorwaarden aan te brengen.
Indien een rechtbank een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft de rest van kracht: Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.
Zelfs als wij de uitvoering van dit contract vertragen, kunnen wij het later toch afdwingen: Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij wachten met het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal ons er niet van weerhouden om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen, maar wij de dienst blijven verlenen, kunnen wij toch eisen dat u de betaling op een latere datum verricht.
Welke wetten op dit contract van toepassing zijn en waar u gerechtelijke stappen kunt ondernemen: U stemt ermee in dat deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door en onder de wetten van Japan.
Als u een consument uit het Verenigd Koninkrijk of de EER bent, geldt de volgende formulering in plaats van de voorgaande zin: De wetten en rechtbanken van uw land van verblijf zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

https://www.pioneerdj.com/nl-nl/company/terms-of-use/

Privacyverklaring

https://www.pioneerdj.com/nl-nl/company/privacy-policy/