rekordbox [Windows] gratis download

Wil je deze software gebruiken, dan moet je eerst akkoord gaan met de overeenkomst voor eindgebruikers.

Licentieovereenkomst voor deze Software

De Licentieovereenkomst voor deze Software (“de Overeenkomst”) geldt tussen u (zowel het individu die het programma installeert, als elke rechtspersoon waarvoor u optreedt) (“u” of “uw”) en AlphaTheta CORPORATION (“AlphaTheta”).

HET UITVOEREN VAN ENIGE HANDELING VOOR SET-UP OF INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA BETEKENT DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. TOESTEMMING VOOR HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA IS EXPLICIET AFHANKELIJK VAN HET DOOR U OPVOLGEN VAN DEZE VOORWAARDEN. SCHRIFTELIJKE OF ELEKTRONISCHE TOESTEMMING IS NIET VEREIST OM DEZE OVEREENKOMST GELDIG EN AFDWINGBAAR TE MAKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, KRIJGT U GEEN TOESTEMMING HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET DE INSTALLATIE OF, INDIEN VAN TOEPASSING, HET PROGRAMMA VERWIJDEREN.

 

1. DEFINITIES

1.1 “Documentatie” betekent in dit verband de schriftelijke documentatie, specificaties en de hulpbestanden beschikbaar gesteld door AlphaTheta ter assistentie bij de installatie en het gebruik van het Programma.

1.2 “Programma” betekent in dit verband alle AlphaTheta software, of gedeeltes daarvan, waarop door AlphaTheta aan u licentie verleend is onder deze Overeenkomst.

 

2. PROGRAMMALICENTIE

2.1 Beperkte licentie. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent AlphaTheta u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht sublicenties te verlenen):
(a) Om een enkele kopie van het Programma te installeren op uw computer of mobiele apparatuur, om het Programma uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik in te zetten in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie (“Toegestaan gebruik”);
(b) Om de Documentatie te gebruiken in het kader van uw Toegestaan gebruik; en
(c) Om één kopie te maken van het Programma die uitsluitend als reservekopie dient, met dien verstande dat alle titels en handelsmerken, meldingen met betrekking tot auteursrechten en andere beperkte rechten op de kopie worden vermeld.

2.2 Beperkingen. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst mag u het Programma of de Documentatie niet kopiëren of gebruiken. U mag het Programma niet overdragen aan derden, er sublicenties op verlenen, het verhuren, uitleasen of uitlenen, noch het gebruiken voor het opleiden van derden, voor gedeeld gebruik op commerciële basis, of voor gebruik op een servicefaciliteit. U mag niet zelf of via een derde het Programma modificeren, reverse engineeren, disassembleren of decompileren, behalve in zoverre toegestaan door ter zake geldende regelgeving, en ook dan enkel nadat u AlphaTheta schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw intenties.

2.3 Eigendom. AlphaTheta of de licentiegever behoudt zich alle rechten, titels en belangen voor met betrekking tot alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten op het Programma en de Documentatie en op eventuele afleidingen daarvan. U verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet, dan de beperkte licentie zoals vervat in deze Overeenkomst.

2.4 Geen ondersteuning. AlphaTheta heeft geen enkele verplichting tot het verlenen van ondersteuning, uitvoeren van onderhoud, of het uitgeven van upgrades, wijzigingen of nieuwe versies van het Programma of de Documentatie onder deze Overeenkomst.

 

3. BEPERKING GARANTIE

HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD IN HUN HUIDIGE STAAT (“AS IS”) ZONDER ENIGE AANSPRAAK OF GARANTIE, EN U GAAT ERMEE AKKOORD DEZE GEHEEL OP EIGEN RISICO TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST AlphaTheta ELKE GARANTIE AANGAANDE HET PROGRAMMA EN DE DOCUMENTATIE IN WELKE VORM DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR, OF TEN GEVOLGE VAN DE PRESTATIES, TEN GEVOLGE VAN DE DISTRIBUTIE OF VERHANDELING ERVAN, MET INBEGRIP VAN ENIGE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLDOENDE KWALITEIT, ACCURATESSE, TITEL OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK.

 

4. EXPORTBEPERKINGEN EN NALEVING VAN WETTEN EN REGELGEVING

U mag het Programma niet gebruiken of anderszins uitvoeren of opnieuw uitvoeren, behalve zoals toegestaan door de Amerikaanse wet en de wetten van het rechtsgebied waarin u het Programma heeft verkregen. Het Programma mag met name, doch niet uitsluitend, niet worden uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door uw gebruik van het Programma zegt u toe en garandeert u, dat u zich niet in een dergelijk land bevindt en niet op een dergelijke lijst staat. U stemt er tevens mee in dat u het Programma niet zult gebruiken voor doeleinden verboden door de Amerikaanse wet, met inbegrip van doch niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

 

5. SCHADE EN MAATREGELEN BIJ INBREUK

U gaat ermee akkoord dat een inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst AlphaTheta schade berokkent die niet alleen door geld vergoed kan worden. In aanvulling op een geldelijke schadeloosstelling en eventueel andere maatregelen waartoe AlphaTheta gerechtigd is, gaat u ermee akkoord dat AlphaTheta eventueel gerechtelijke stappen mag ondernemen om toekomstige, daadwerkelijke, of aanhoudende inbreuken op deze Overeenkomst te voorkomen.

6. ONTBINDING

AlphaTheta kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, zodra u een bepaling schendt. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet u stoppen met het gebruiken van het Programma, moet u het blijvend verwijderen van uw computer of mobiele apparatuur waarop het aanwezig is, en moet u alle kopieën van het Programma en de Documentatie in uw bezit vernietigen, waarna u AlphaTheta schriftelijk in kennis stelt van het feit dat u zulks gedaan heeft. De paragrafen 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 en 7 blijven van kracht nadat deze Overeenkomst is beëindigd.

 

7. ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1 Beperking aansprakelijkheid. In geen geval en onder geen enkele interpretatie aanvaardt AlphaTheta of een dochterbedrijf aansprakelijkheid met betrekking tot deze Overeenkomst of het onderwerp daarvan, voor indirecte, bijkomende, bijzondere of gevolgschade, of voor als strafmaatregel opgelegde vergoedingen, of voor gederfde winst, niet-gerealiseerde opbrengsten, omzet of besparingen, verloren gegane gegevens, of voor gebruiks- of vervangingskosten, ook niet indien zij van tevoren op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade of indien dergelijke schade voorzienbaar geacht moest worden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van AlphaTheta voor geleden schade het bedrag dat u aan AlphaTheta of één van haar dochtermaatschappijen voor het Programma heeft betaald overschrijden. Partijen erkennen hierbij dat de beperking van de aansprakelijkheid en de risicoverdeling in deze Overeenkomst worden weerspiegeld in de prijs van het Programma en essentieel onderdeel uitmaken van de wilsovereenkomst tussen de partijen, zonder welke AlphaTheta het Programma niet ter beschikking zou hebben gesteld of deze Overeenkomst niet zou zijn aangegaan.

7.2 Eventuele beperkingen op of uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid zoals vervat in deze Overeenkomst hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en zijn alleen op u van toepassing voor zover dergelijke beperkingen en uitsluitingen zijn toegestaan onder de regelgeving zoals die geldt in de jurisdictie waar u zich bevindt.

7.3 Annulering en afstand. Als een bepaling in deze Overeenkomst wederrechtelijk, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling voor zover mogelijk toepassing vinden, of, indien dit niet mogelijk is, geannuleerd worden en worden geschrapt uit deze Overeenkomst, terwijl de rest daarvan onverkort van kracht blijft. Wanneer één van beide partijen afstand doet van haar rechten als gevolg van een inbreuk op deze Overeenkomst, wordt daarmee niet vanzelfsprekend afstand van deze rechten gedaan bij een eventuele volgende inbreuk daarop.

7.4 Geen overdracht. U mag deze Overeenkomst of eender welk recht of eender welke verplichting daaronder verkregen of aangegaan, niet overdragen, verkopen, overdoen aan anderen, of op andere wijze daarover beschikken, vrijwillig of onvrijwillig, van rechtswege of op een andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van AlphaTheta. Een eventuele poging door u tot overdracht of verdeling is nietig. Overeenkomstig het hierboven bepaalde is deze Overeenkomst van kracht om reden van en zal strekken tot voordeel van beide partijen en hun respectievelijke rechtsopvolgers.

7.5 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat alle van kracht zijnde bepalingen tussen de partijen en treedt in de plaats van alle voorgaande of nog geldige overeenkomsten of aanspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan. Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd of geamendeerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van AlphaTheta, en geen andere handeling, document, gebruik of gewoonte kan deze Overeenkomst wijzigen of amenderen.

7.6 U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zijn onderworpen aan Japans recht.

 

8. Beperkingen van inbreuken op door copyright beschermde gegevens van derden
Als u het Programma gebruikt, dient u in te stemmen met het volgende:
(a) Naleven van wetten, regels en voorschriften inzake copyrightbescherming in elk land alsook van internationale verdragen.
(b) Rechtmatig verkrijgen van muziekgegevens die in het Programma worden gebruikt.
(c) Niet omzeilen of ontcijferen van de Digital Rights Management-technologie die op de gegevens wordt toegepast. Bovendien mag u muziekgegevens enkel kopiëren voor privégebruik. U mag geen muziekgegevens doorgeven of overdragen aan derden. U mag de media of opslagruimtes ter bewaring van de muziekgegevens niet delen of de bedoeling hebben die te delen met anderen. U mag geen muziekgegevens bewaren op media of opslagruimtes waar derden toegang toe kunnen krijgen. U mag geen live-distributie van dergelijke muziekgegevens voorzien voor derden.

()

 • Systeemvereisten

  OS

  Windows 10 (64-bit, The latest service pack)

  macOS Big Sur 11.2 (Updated to the latest version),
  macOS Catalina 10.15 (Updated to the latest version),
  macOS Mojave 10.14 (Updated to the latest version)

  CPU

  Intel® processor Core™ i7, i5, i3

  Memory

  4GB or more of RAM

  Hard disk

  2GB or more of free space (not including space for storing music files, etc.)

  Sound

  Audio output to speakers, headphones, etc. (internal or external audio device)

  USB port

  A USB 2.0 port is used to connect a controller or a mixer, and export track files to a USB storage device such as a flash drive and a hard disk drive

  LAN port

  An Ethernet LAN adapter (RJ45 port) for communicating with the DJ player is required to transfer music files to a Pioneer DJ player (i.e. CDJ-TOUR1, CDJ-2000NXS). For details, check the operating instructions of the Pioneer product, etc.

  Playable music file

  ALAC, FLAC, WAV, AIFF MP3, AAC

  Display resolution

  1280 × 768 or greater

  Internet connection

  An internet connection is needed to create a rekordbox user account and to download and activate the software.

  【rekordbox video】CPU

  Minimum system requirements :
  2.5GHz dual-core Intel® Core™ i5 or above
  Recommended system requirements :
  2.2GHz quad-core Intel® Core™ i7 or above

  【rekordbox video】Memory

  Minimum system requirements :
  8GB or more of RAM
  Recommended system requirements :
  16GB or more of RAM

  【rekordbox video】Video file formats

  AVI, MPG, MP4, M4V, MOV (Windows)
  MPG, MP4, M4V, MOV, QTZ (Mac OSX)

  【rekordbox video】Image file formats

  JPEG, PNG, GIF (animated GIFs not currently supported)

Nieuw optieplan: Cloud Option

Toevoegen Cloud Option

2 maanden sparen met jaarbetalingsplan

 • Professional

  Professional

  Dropbox 5 TB inbegrepen; voor individuen of teams die hun muziek willen beheren.

  Maandelijkse conversie

  $30USD/maand

  Betaling

  $360USD/jaar

  $432USD/jaar

  Bespaar $72 /jaar

  Betaling

  $36USD/maand

  Maandelijkse conversie

  $30USD/maand

  Betaling

  $360USD/jaar

  $432 USD/jaar

  Bespaar $72 /jaar

  Betaling

  $36USD/maand

  Comfortabel muziekbeheer

  • NEW

   Werk samen met vrienden aan afspeellijsten

  • NEW

   Automatische classificatie van muziekcollecties

  • NEW

   Efficiënte nummercompatibiliteitscontrole

  • NEW

   Een lay-out waarmee je eenvoudig afspeellijsten kunt ordenen

  Muziekbeheer in de cloud

  • Bewaar je verzameling in een grote Dropbox van 5 TB

  • Automatische opslag van muziekcollecties

  • Maak een back-up van bibliotheken die zijn opgeslagen op USB-sticks en SD-kaarten

  • Krijg rechtstreeks toegang tot je cloud-bibliotheek vanaf je DJ-apparatuur

  Geavanceerde nummeranalyse

  • AI-detectie van vocale positie

  • Snelle analyse met behulp van de cloud

  • NEW

   Automatische configuratie van gepersonaliseerde Cue-punten

  Bibliotheeksynchronisatie tussen verschillende apparaten

  • Bibliotheeksynchronisatie met de cloud

  • Aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd met de bibliotheek: 8

  Geavanceerde DJ-prestaties

  • Video-uitgang

  • Mix point link en playback-reservation

  • DVS-controle

  • Nieuwe mixen die STEMS gebruiken

  Extra effecten

  • NEW

   Gebruik FX met een DJ effecten-unit

  • Gebruik FX met een DJ-mixer

  Bewerken en opnemen

  • Bewerkte tracks exporteren

  • DJ-mixen opnemen en delen

  Aansluiten van DJ-apparatuur

  • Verbinding maken met DJ-apparatuur

 • Creative

  Creative + Cloud Option

  Voor mensen die in verschillende scenario's actief willen zijn, ongeacht de locatie, zoals thuis of in clubs.

  Maandelijkse conversie

  $15USD/maand

  Betaling

  $180USD/jaar

  $216USD/jaar

  Bespaar $36 /jaar

  Betaling

  $18USD/maand

  Maandelijkse conversie

  $23USD/maand

  Betaling

  $276USD/jaar

  $336 USD/jaar

  Bespaar $60 /jaar

  Inclusief Cloud Option voor
  $108USD/jaar

  Betaling

  $28 USD/maand

  Inclusief Cloud Option voor
  $11USD/maand

  Nieuw optieplan: Cloud Option

  Toevoegen Cloud Option

  Comfortabel muziekbeheer

  • NEW

   Werk samen met vrienden aan afspeellijsten

  • NEW

   Automatische classificatie van muziekcollecties

  • NEW

   Efficiënte nummercompatibiliteitscontrole

  • NEW

   Een lay-out waarmee je eenvoudig afspeellijsten kunt ordenen

  Muziekbeheer in de cloud

  • Cloud Option

   Bewaar je verzameling in een grote Dropbox van 1 TB

  • Cloud Option

   Automatische opslag van muziekcollecties

  • Maak een back-up van bibliotheken die zijn opgeslagen op USB-sticks en SD-kaarten

  • Krijg rechtstreeks toegang tot je cloud-bibliotheek vanaf je DJ-apparatuur

  Geavanceerde nummeranalyse

  • AI-detectie van vocale positie

  • Snelle analyse met behulp van de cloud

  • NEW

   Automatische configuratie van gepersonaliseerde Cue-punten

  Bibliotheeksynchronisatie tussen verschillende apparaten

  • Bibliotheeksynchronisatie met de cloud

  • Aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd met de bibliotheek: 4

  Geavanceerde DJ-prestaties

  • Video-uitgang

  • Mix point link en playback-reservation

  • DVS-controle

  • Nieuwe mixen die STEMS gebruiken

  Extra effecten

  • NEW

   Gebruik FX met een DJ effecten-unit

  • Gebruik FX met een DJ-mixer

  Bewerken en opnemen

  • Bewerkte tracks exporteren

  • DJ-mixen opnemen en delen

  Aansluiten van DJ-apparatuur

  • Verbinding maken met DJ-apparatuur

  Comfortabel muziekbeheer

  • NEW

   Werk samen met vrienden aan afspeellijsten

  • NEW

   Automatische classificatie van muziekcollecties

  • NEW

   Efficiënte nummercompatibiliteitscontrole

  • NEW

   Een lay-out waarmee je eenvoudig afspeellijsten kunt ordenen

  Muziekbeheer in de cloud

  • Cloud Option

   Bewaar je verzameling in een grote Dropbox van 1 TB

  • Cloud Option

   Automatische opslag van muziekcollecties

  • Maak een back-up van bibliotheken die zijn opgeslagen op USB-sticks en SD-kaarten

  • Krijg rechtstreeks toegang tot je cloud-bibliotheek vanaf je DJ-apparatuur

  Geavanceerde nummeranalyse

  • AI-detectie van vocale positie

  • Snelle analyse met behulp van de cloud

  • NEW

   Automatische configuratie van gepersonaliseerde Cue-punten

  Bibliotheeksynchronisatie tussen verschillende apparaten

  • Bibliotheeksynchronisatie met de cloud

  • Aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd met de bibliotheek: 4

  Geavanceerde DJ-prestaties

  • Video-uitgang

  • Mix point link en playback-reservation

  • DVS-controle

  • Nieuwe mixen die STEMS gebruiken

  Extra effecten

  • NEW

   Gebruik FX met een DJ effecten-unit

  • Gebruik FX met een DJ-mixer

  Bewerken en opnemen

  • Bewerkte tracks exporteren

  • DJ-mixen opnemen en delen

  Aansluiten van DJ-apparatuur

  • Verbinding maken met DJ-apparatuur

 • Core

  Core + Cloud Option

  Voor mensen die hun muziek overal op smartphones, tablets en pc's willen beheren.

  Maandelijkse conversie

  $10USD/maand

  Betaling

  $120USD/jaar

  $144USD/jaar

  Bespaar $24 /jaar

  Betaling

  $12USD/maand

  Maandelijkse conversie

  $19USD/maand

  Betaling

  $228USD/jaar

  $276 USD/jaar

  Bespaar $48 /jaar

  Inclusief Cloud Option voor
  $108USD/jaar

  Betaling

  $23USD/maand

  Inclusief Cloud Option voor
  $11USD/maand

  Nieuw optieplan: Cloud Option

  Toevoegen Cloud Option

  Comfortabel muziekbeheer

  • NEW

   Werk samen met vrienden aan afspeellijsten

  • NEW

   Automatische classificatie van muziekcollecties

  • NEW

   Efficiënte nummercompatibiliteitscontrole

  • NEW

   Een lay-out waarmee je eenvoudig afspeellijsten kunt ordenen

  Muziekbeheer in de cloud

  • Cloud Option

   Bewaar je verzameling in een grote Dropbox van 1 TB

  • Cloud Option

   Automatische opslag van muziekcollecties

  • Maak een back-up van bibliotheken die zijn opgeslagen op USB-sticks en SD-kaarten

  • Cloud Option

   Krijg rechtstreeks toegang tot je cloud-bibliotheek vanaf je DJ-apparatuur

  Geavanceerde nummeranalyse

  • AI-detectie van vocale positie

  • Snelle analyse met behulp van de cloud

  • NEW

   Automatische configuratie van gepersonaliseerde Cue-punten

  Bibliotheeksynchronisatie tussen verschillende apparaten

  • Cloud Option

   Bibliotheeksynchronisatie met de cloud

  • Aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd met de bibliotheek: 3

  Geavanceerde DJ-prestaties

  • Video-uitgang

  • Mix point link en playback-reservation

  • DVS-controle

  • Nieuwe mixen die STEMS gebruiken

  Extra effecten

  • NEW

   Gebruik FX met een DJ effecten-unit

  • Gebruik FX met een DJ-mixer

  Bewerken en opnemen

  • Bewerkte tracks exporteren

  • DJ-mixen opnemen en delen

  Aansluiten van DJ-apparatuur

  • Verbinding maken met DJ-apparatuur

  Comfortabel muziekbeheer

  • NEW

   Werk samen met vrienden aan afspeellijsten

  • NEW

   Automatische classificatie van muziekcollecties

  • NEW

   Efficiënte nummercompatibiliteitscontrole

  • NEW

   Een lay-out waarmee je eenvoudig afspeellijsten kunt ordenen

  Muziekbeheer in de cloud

  • Cloud Option

   Bewaar je verzameling in een grote Dropbox van 1 TB

  • Cloud Option

   Automatische opslag van muziekcollecties

  • Maak een back-up van bibliotheken die zijn opgeslagen op USB-sticks en SD-kaarten

  • Cloud Option

   Krijg rechtstreeks toegang tot je cloud-bibliotheek vanaf je DJ-apparatuur

  Geavanceerde nummeranalyse

  • AI-detectie van vocale positie

  • Snelle analyse met behulp van de cloud

  • NEW

   Automatische configuratie van gepersonaliseerde Cue-punten

  Bibliotheeksynchronisatie tussen verschillende apparaten

  • Cloud Option

   Bibliotheeksynchronisatie met de cloud

  • Aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd met de bibliotheek: 3

  Geavanceerde DJ-prestaties

  • Video-uitgang

  • Mix point link en playback-reservation

  • DVS-controle

  • Nieuwe mixen die STEMS gebruiken

  Extra effecten

  • NEW

   Gebruik FX met een DJ effecten-unit

  • Gebruik FX met een DJ-mixer

  Bewerken en opnemen

  • Bewerkte tracks exporteren

  • DJ-mixen opnemen en delen

  Aansluiten van DJ-apparatuur

  • Verbinding maken met DJ-apparatuur

 • Free

  Free + Cloud Option

  Voor mensen die de basisfuncties en de DJ-ervaring wil uitproberen.

  Betaling

  $0USD/maand

  Betaling

  $0USD/maand

  Betaling

  $9USD/maand

  Betaling

  $108USD/jaar

  $132 USD/jaar

  Bespaar $24 /jaar

  Betaling

  $11USD/maand

  Nieuw optieplan: Cloud Option

  Toevoegen Cloud Option

  Comfortabel muziekbeheer

  • NEW

   Werk samen met vrienden aan afspeellijsten

  • NEW

   Automatische classificatie van muziekcollecties

  • NEW

   Efficiënte nummercompatibiliteitscontrole

  • NEW

   Een lay-out waarmee je eenvoudig afspeellijsten kunt ordenen

  Muziekbeheer in de cloud

  • Cloud Option

   Bewaar je verzameling in een grote Dropbox van 1 TB

  • Cloud Option

   Automatische opslag van muziekcollecties

  • Maak een back-up van bibliotheken die zijn opgeslagen op USB-sticks en SD-kaarten

  • Cloud Option

   Krijg rechtstreeks toegang tot je cloud-bibliotheek vanaf je DJ-apparatuur

  Geavanceerde nummeranalyse

  • AI-detectie van vocale positie

  • Snelle analyse met behulp van de cloud

  • NEW

   Automatische configuratie van gepersonaliseerde Cue-punten

  Bibliotheeksynchronisatie tussen verschillende apparaten

  • Cloud Option

   Bibliotheeksynchronisatie met de cloud

  • Cloud Option

   Aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd met de bibliotheek: 3

  Geavanceerde DJ-prestaties

  • Video-uitgang

  • Mix point link en playback-reservation

  • DVS-controle

  • Nieuwe mixen die STEMS gebruiken

  Extra effecten

  • NEW

   Gebruik FX met een DJ effecten-unit

  • Gebruik FX met een DJ-mixer

  Bewerken en opnemen

  • Bewerkte tracks exporteren

  • DJ-mixen opnemen en delen

  Comfortabel muziekbeheer

  • NEW

   Werk samen met vrienden aan afspeellijsten

  • NEW

   Automatische classificatie van muziekcollecties

  • NEW

   Efficiënte nummercompatibiliteitscontrole

  • NEW

   Een lay-out waarmee je eenvoudig afspeellijsten kunt ordenen

  Muziekbeheer in de cloud

  • Cloud Option

   Bewaar je verzameling in een grote Dropbox van 1 TB

  • Cloud Option

   Automatische opslag van muziekcollecties

  • Maak een back-up van bibliotheken die zijn opgeslagen op USB-sticks en SD-kaarten

  • Cloud Option

   Krijg rechtstreeks toegang tot je cloud-bibliotheek vanaf je DJ-apparatuur

  Geavanceerde nummeranalyse

  • AI-detectie van vocale positie

  • Snelle analyse met behulp van de cloud

  • NEW

   Automatische configuratie van gepersonaliseerde Cue-punten

  Bibliotheeksynchronisatie tussen verschillende apparaten

  • Cloud Option

   Bibliotheeksynchronisatie met de cloud

  • Cloud Option

   Aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd met de bibliotheek: 3

  Geavanceerde DJ-prestaties

  • Video-uitgang

  • Mix point link en playback-reservation

  • DVS-controle

  • Nieuwe mixen die STEMS gebruiken

  Extra effecten

  • NEW

   Gebruik FX met een DJ effecten-unit

  • Gebruik FX met een DJ-mixer

  Bewerken en opnemen

  • Bewerkte tracks exporteren

  • DJ-mixen opnemen en delen

*Lees hier hoe je jouw abonnement eender wanneer kunt annuleren of wijzigen.

*Abonnementen en tarieven worden gewijzigd op de productpagina.

*Klik hier als je al geabonneerd bent op rekordbox ver. 5

Plan -

We zouden graag je feedback gebruiken om onze dienstverlening in de toekomst naar een hoger niveau te tillen.
Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen wanneer je je abonnement verandert of annuleert.
De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt zodat ze niet naar jou persoonlijk kunnen terugleiden en ze worden uitsluitend gebruikt om de producten en diensten van rekordbox in de toekomst te verbeteren.
Het invullen van de 9 vragen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

Hoe vaak heb je tot nu toe ge-dj'd? (in het verleden) [Je kunt deze vraag overslaan.]

Kun je ons vertellen hoe vaak je vanaf nu van plan bent te dj'en? (toekomst) [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de rekordbox.com-website? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de prijs van het abonnement? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de prestatiesnelheid van de rekordbox-dj-software? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de functionaliteit van de rekordbox-dj-software tijdens je optredens? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat is jouw mening over de instelprocedure en het gebruiksgemak van de functies in rekordbox? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Zou je rekordbox aanraden aan vrienden en kennissen? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Kun je ons vertellen waarom je je abonnement verandert of annuleert? [Max. 120 tekens. Je mag ook niets invullen.]

We activeren je nieuwe abonnement op de volgende hernieuwingsdatum van je contract.

---

We zouden graag je feedback gebruiken om onze dienstverlening in de toekomst naar een hoger niveau te tillen.
Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen wanneer je je abonnement verandert of annuleert.
De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt zodat ze niet naar jou persoonlijk kunnen terugleiden en ze worden uitsluitend gebruikt om de producten en diensten van rekordbox in de toekomst te verbeteren.
Het invullen van de 9 vragen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

Hoe vaak heb je tot nu toe ge-dj'd? (in het verleden) [Je kunt deze vraag overslaan.]

Kun je ons vertellen hoe vaak je vanaf nu van plan bent te dj'en? (toekomst) [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de rekordbox.com-website? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de prijs van het abonnement? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de prestatiesnelheid van de rekordbox-dj-software? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat vind je van de functionaliteit van de rekordbox-dj-software tijdens je optredens? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Wat is jouw mening over de instelprocedure en het gebruiksgemak van de functies in rekordbox? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Zou je rekordbox aanraden aan vrienden en kennissen? [Je kunt deze vraag overslaan.]

Kun je ons vertellen waarom je je abonnement verandert of annuleert? [Max. 120 tekens. Je mag ook niets invullen.]

Je abonnement is bijna geannuleerd.
Om ons te helpen om rekordbox beter te maken, willen we je graag een paar vragen stellen

Wat is de belangrijkste reden waarom je je abonnement wilt annuleren?

Met welke van de volgende stellingen over rekordbox ben je het eens?

Kun je ons vertellen waarom je je abonnement verandert of annuleert? (Max. 120 tekens. / Je mag ook niets invullen.)

Je rekordbox-abonnement wijzigt binnenkort. Om ons te helpen om rekordbox beter te maken, willen we je graag een paar vragen stellen.

Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste waarom je van abonnement wilt veranderen? (Kies één optie)

Gebruik je ook andere dj-toepassingen? Selecteer alle toepasselijke antwoorden

Ben je geabonneerd op andere diensten? (Selecteer alles wat van toepassing is)

Kun je ons vertellen waarom je je abonnement verandert of annuleert? (Max. 120 tekens. / Je mag ook niets invullen.)

Je rekordbox-abonnement wijzigt binnenkort. Om ons te helpen om rekordbox beter te maken, willen we je graag een paar vragen stellen.

Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste waarom je van abonnement wilt veranderen? (Kies één optie)

Gebruik je ook andere dj-toepassingen? Selecteer alle toepasselijke antwoorden

Ben je geabonneerd op andere diensten? (Selecteer alles wat van toepassing is)

Kun je ons vertellen waarom je je abonnement verandert of annuleert? (Max. 120 tekens. / Je mag ook niets invullen.)

Je rekordbox-abonnement wijzigt binnenkort. Om ons te helpen om rekordbox beter te maken, willen we je graag een paar vragen stellen.

Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste waarom je van abonnement wilt veranderen? (Kies één optie)

Gebruik je ook andere dj-toepassingen? Selecteer alle toepasselijke antwoorden

Ben je geabonneerd op andere diensten? (Selecteer alles wat van toepassing is)

Kun je ons vertellen waarom je je abonnement verandert of annuleert? (Max. 120 tekens. / Je mag ook niets invullen.)

Je rekordbox-abonnement wijzigt binnenkort. Om ons te helpen om rekordbox beter te maken, willen we je graag een paar vragen stellen.

Welke van de volgende mogelijkheden beschrijft het beste waarom je van abonnement wilt veranderen? (Kies één optie)

Gebruik je ook andere dj-toepassingen? Selecteer alle toepasselijke antwoorden

Ben je geabonneerd op andere diensten? (Selecteer alles wat van toepassing is)

Kun je ons vertellen waarom je je abonnement verandert of annuleert? (Max. 120 tekens. / Je mag ook niets invullen.)

Als je opnieuw intekent nadat je hebt opgezegd, moet je de meest actuele prijs betalen. Weet je zeker dat je wil opzeggen?

Je huidige abonnement

--

Je huidige prijs

Meest actuele prijs